Nové informace k daňové podpoře odborného vzdělávání

V souvislosti se zahájením nového školního roku je užitečné připomenout, že zákon o daních z příjmů s účinností od 1.ledna 2014 obsahuje významná ustanovení o daňové podpoře firem při zajišťování odborného vzdělávání v podobě možnosti uplatnění daňového odpočtu na podporu odborného vzdělávání.

V  textu zákona tuto podporu  vymezují 3 nové paragrafy:

- § 34d - Obecné ustanovení o odpočtu na podporu odborného vzdělávání
- § 34g - Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání
- § 34h – Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta.

Odpočet na podporu odborného vzdělávání byl do textu zákona o daních příjmů zařazen v zájmu prohloubení spolupráce škol a zaměstnavatelů při předávání zkušeností a získávání pracovních návyků žáků a studentů přímo na firemních pracovištích.
Podnikatelské subjekty, ať už fyzické či právnické osoby, pokud se středními, vyššími odbornými či vysokými školami uzavřou smlouvu o praktickém vyučování a vyhoví všem dalším zákonným podmínkám, budou mít nárok na uplatnění daňového odpočtu  z hodnoty majetku pořízeného a využívaného v souvislosti se zabezpečením  odborného vzdělávání. Dále si budou moci snížit základ daně o odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta  ve výši součinu 200 Kč a počtu hodin uskutečněných v období na pracovišti poplatníka v rámci praktického vyučování, odborné praxe nebo vzdělávací činnosti v rámci akreditovaného studijního programu vysoké školy.
Pro účely prokázání doby provozu majetku a počtu uskutečněných hodin praktického vyučování, odborné praxe a vzdělávací činnosti bude poplatník povinen vést třídní knihu nebo obdobnou evidenci obsahující průkazné údaje o poskytované vzdělávací činnosti a jejím průběhu.
K zajištění správného a jednotného postupu k praktickému  uplatňování výše uvedených ustanovení vydalo  Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu poměrně obsáhlou společnou informaci, která byla publikována 20. června 2014 ve Finančním zpravodaji č. 3.
Protože nárok na uplatnění daňového odpočtu na podporu odborného vzdělávání je vázán na splnění četných podmínek, je prostudování této informace nezbytným předpokladem k tomu, aby případné nedodržení těchto podmínek nezpůsobilo  daňové problémy v podobě daňových doměrků a  sankcí.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce