Nová úprava zdaňování bezúplatných příjmů

V seznamu daňových zákonů účinných od 1. ledna 2014 bychom marně hledali zákon 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, protože byl v plném rozsahu k 31. lednu 2013 zrušen.

Od začátku roku jsou veškeré dary předmětem daně z příjmů a jejich zdaňování je obsaženo v paragrafech 6,7 a 10 zákona 386/92 Sb., o daních z příjmů. S novou právní úpravou se změnila i terminologie. V novém znění zákona již nenalezneme všeobecně srozumitelné a běžně používané slovo dar bylo důsledně nahrazeno termínem bezúplatný příjem.
Dani z příjmů nadále podléhají bezúplatné příjmy (dary) přijaté poplatníkem v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo podnikáním. Do této kategorie např. spadá příjem z plateb uhrazených zákazníkem nad rámec zúčtované ceny v restauraci (tzv. spropitné), darování pensionu provozovaného jako ubytovací zařízení apod.
V § 10 zákona o dani z příjmů se nově stanoví, že za ostatní příjem poplatníka podléhající dani z příjmů se považuje bezúplatný příjem neboli příjem plynoucí z přijetí daru.
Abychom se nedopouštěli daňových chyb ve svůj neprospěch, bude užitečné seznámit se s ustanoveními zákona, která za určitých podmínek bezúplatné příjmy (dary) od daně osvobozují. Od daně z příjmů fyzických osob jsou podle § 10 odst. 3 osvobozeny bezúplatné příjmy (dary) od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, dále od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou a  od daně jsou rovněž osvobozeny i bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 korun.
Od daně z příjmu jsou ustanoveními obsaženým v novém § 4a nazvaném „osvobození bezúplatných příjmů“ dále osvobozeny
- bezúplatné příjmy poplatníka provozujícího zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení,
- bezúplatné příjmy poplatníka, který je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky,
- na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky.
- Z nabytí majetku prokazatelně použitého na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky.
Od 1. ledna 2014 již ovšem neplatí, že předmětem daně z příjmů u fyzických osob provozujících školy a školská zařízení, a u fyzických osob, které jsou poskytovateli zdravotních , není příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností. Tyto dary jsou u soukromých lékařů a provozovatelů školských zařízení od 1. ledna 2014 zdanitelným příjmem z podnikání.         

Ing. Vladimír Opatrný