Nová sleva na dani podpoří rodiny s malými dětmi

24. 10. 2014

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a změně souvisejících zákonů zavádí nový typ služby spočívající v hlídání a péči o dítě v dětské skupině. Má vytvořit podmínky k dalšímu rozvoji rodinné politiky a péče o děti s cílem zvýšit společenskou prestiž rodiny, posílit zapojení obou rodičů do péče o dítě, podpořit rozvoj služeb péče o děti, vytvářet podmínky pro rychlejší návrat pečujících rodičů k výdělečné činnosti a zvýšit místní i cenovou dostupnost služeb péče o předškolní děti.


Uvedený zákon mění i dosavadní znění zákona o dani z příjmů. Daňová opatření k podpoře rozvoje služeb péče o děti  umožní zaměstnavatelům daňově uznat náklady na zajištění  těchto služeb (§24 odst. 2 písm. zw), a výdělečně činným rodičům uplatnit slevu na dani podle nového § 35bb - Sleva za umístění dítěte upravující slevu na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, který stanoví její výši a podmínky jejího uplatnění.
Výše slevy za umístění  dítěte má odpovídat výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku v daném zdaňovacím období. Slevu na dani lze uplatnit pouze tehdy, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Za každé vyživované dítě lze však  uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené k počátku příslušného zdaňovacího období. Vyživuje-li dítě v jedné domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Protože půjde o roční slevu na dani, zaměstnavatel k této slevě přihlédne až při ročním zúčtování záloh. Nárok na slevu poplatník prokáže potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte, které musí obsahovat jméno vyživovaného dítěte poplatníka a celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.
Stejně jako v případě mnohých změn zákonů, jejichž účinnost má nastat od 1. ledna 2015, není legislativní proces dokončen.
Text zákona  o dětských skupinách schválený parlamentem odmítl podepsat  prezident republiky a určité výhrady k jeho znění poté  uplatnili i někteří senátoři. Jeho další osud proto budeme  v týdnech zbývajících do konce roku pozorně sledovat.

Ing. Vladimír Opatrný