Nejčastější omyly, problémy a nejasnosti v daňových přiznáních

505money-3536346_1920.jpg

1.4._Chybné krácení slevy na poplatníka

Někteří poplatníci ve svých daňových přiznáních nesprávně uplatňují krácení slevy  na poplatníka za část zdaňovacího období. Základní sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč se ale nekrátí a v daňovém přiznání se vždy uplatňuje v plném rozsahu 24 840 Kč bez ohledu na trvání výdělečné činnosti.

Chybějící podpisy

Kromě podpisu na daňovém přiznání musí poplatník podávající přiznání v případě, že v rámci podání daňového přiznání žádá o vrácení přeplatku na dani, podepsat i žádost o jeho vrácení, jedná se o dvě podání a obě musí být podepsána. 

Uložení plné moci pro daňového poradce či advokáta na finančním úřadě

Pro podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta platí nadále prodloužená 6 měsíční lhůta do 1. července 2021.

 Do účinnosti novely daňového řádu, provedené zákonem 283/2020 Sb., platilo, že v tomto případě příslušná plná moc pro daňového poradce či advokáta musela být u správce daně uložena nejpozději do 1. dubna. Tato podmínka již neplatí a plnou moc lze podat současně s podáním daňového přiznání. Podle přechodných ustanovení citovaného zákona lze tak postupovat již pro zdaňovací období, které skončilo 31. 12. 2020, tedy i pro kalendářní rok 2020.

Zdaňování tzv. „Covidových“ podpor 

FS zveřejnila přehled:                                                                                                                                                                                                                

Obdržený příjem                    Podléhá dani z příjmů                  Vlastní příjem manželky                                                  

Jednorázový příspěvek důchodcům             Ne                                      Ne

Kompenzační bonus                                     Ne                                      Ano

Ošetřovné pro OSVČ                                    Ne                                      Ano

Provozní dotace souvisící s COVID              Ano                                    Ano

Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci             Ne                                      Ano

Podrobné informace k problematice zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu, zveřejnila s příslušným výkladem Finanční správa ČR na svých webových stránkách 4. března 2021.

Jednorázový příspěvek důchodcům tzv. rouškovné

Poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 5 000 Kč je upraveno v zákoně č. 489/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020, Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. i) ZDP a neuvádí se v daňovém přiznání.

Kompenzační bonus pro podnikatele

Podpory v podobě „jarního“ a „podzimního“ kompenzačního bonusu pro podnikatele poskytnutého podle ustanovení § 1 zákona č. 150/2020 Sb., o kompenzačním bonusu…, a ustanovení § 1 zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu…, jsou definovány jako daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků v souvislosti s opatřeními orgánů státní správy k ochraně obyvatelstva.

         Příjem ve formě daňového bonusu je příjmem od daně z příjmů fyzických osob osvobozeným podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. zj) ZDP a v daňovém přiznání k této dani se neuvádí.

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ  

Zákon 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu…. obsahuje v § 10 zvláštní ustanovení, podle kterého je příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ v roce 2020 od daně z příjmů osvobozen a v daňovém přiznání se neuvádí.

Poskytnuté dotace fyzickým osobám z dotačních programů ke zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojené s vydanými vládními usneseními v souvislosti s pandemií COVID – 19, jako jsou např. COVID-BUS, COVID-NÁJEMNÉ, COVID-GASTRO, COVID-UBYTOVÁNÍ, COVID-SPORT, COVID-KULTURA – dotace v souvislosti s COVID-19

Tyto dotace mají charakter neinvestiční finanční podpory. V podstatě se jedná o provozní dotace a proto je nelze od daně z příjmů osvobodit podle § 4 odst. 1 písm. u), který z osvobození vyjímá příjmy z dotací a příspěvků, které jsou účtovány do příjmů nebo výnosů podle zákona upravujícího účetnictví.

Pokud se jedná o příjem související s podnikáním fyzické osoby, spadá tento příjem do příjmů podle § 7 ZDP – příjmy ze samostatné činnosti. Současně je ovšem možné uplatnit jako daňově účinný prokazatelně vynaložený výdaj krytý touto dotací. Pokud poplatník pro daňové účely uplatňuje výdaje procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP, zahrne přijatou provozní dotaci do zdanitelných příjmů a jako výdaj si uplatní příslušné procento z příjmů.

Dotace z programu Antivirus poskytnutá OSVČ se zaměstnanci

Příspěvek z programu Antivirus je poskytnut na základě ustanovení § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a na jeho realizaci se vztahují stejná obecná pravidla jako na jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.

Tento příspěvek je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen podle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP a v daňovém přiznání se neuvádí. Výdaje související s osvobozeným příjmem nejsou daňově účinným výdajem podle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP.

Započítání příjmů z výše uvedených podpor do vlastního příjmu manžela/manželky

Podle § 35ba odst. 1 písm. b) je jednou z podmínek  pro uplatnění slevy na manžela/manželku skutečnost, že vlastní příjmy manžela/manželky nepřesáhly v daném roce hranici 68 000 Kč.. Zákon o daních z příjmů v uvedeném ustanovení taxativně vymezuje příjmy, které se do vlastního příjmu manžela/manželky nezapočítávají. Protože finanční podpory Kompenzační bonus, „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ, Dotace v souvislosti s COVID-19, Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci, mezi těmito nezapočitatelnými příjmy uvedeny nejsou, do vlastního příjmu manžela/manželky se započítávají.

Jednorázový příspěvek důchodcům, tzv. rouškovné, se do vlastního příjmu  manžela/,manželky nezapočítává. 

Vrácení přeplatku na dani z příjmů

Přeplatky na dani z příjmů se začínají zpracovávat a vyplácet od 2 dubna 2021 a s ohledem na Velikonoce  až od 6. dubna 2021. Pro vrácení přeplatku na dani je stanovena třicetidenní lhůta, která počíná od okamžiku, kdy skončila zákonná lhůta pro podání daňového přiznání. V letošním roce tak vzniká přeplatek 2. dubna 2021 a lhůta pro jeho vrácení počíná tímto dnem. Finanční správa musí tedy nejpozději do 3. května 2021 dát příkaz do banky na vrácení daňového přeplatku. Postupuje se tak v případech, kdy je daň z příjmů stanovena v souladu s daňovým přiznáním a nebyl zahájen žádný kontrolní postup.

Podání daňového přiznání u OSVČ přihlášených k paušální dani

Režim paušální daně platí až pro rok 2021 a letos placené zálohy na paušální daň jsou zálohami placenými na rok 2021. Živnostníci, kteří se k uplatňování paušální daně registrovali, musí za rok 2020 podat řádné daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.                         

Nové lhůty pro podání daňových přiznání  a uplatňování  sankcí

         Prodloužení termínů pro podání daňových přiznání k dani z příjmů platí jak pro podání učiněné na klasických papírových formulářích, u kterých se termín posouvá do 3. května 2021, tak pro elektronická podání, pro která platí termín 1. června 2021.

Posunutí termínů ale nemá povahu  změny zákonného termínu pro podání přiznání,  jedná se pouze o odpuštění sankcí za neodevzdání přiznání a nezaplacení daně v zákonem stanovených termínech. Příslušné sankce se proto stanoví a vypočítají od platných zákonných termínů. Pokud se nám tedy „podaří“ podat přiznání v listinné podobě až  23. května 2021, příslušná sankce v podobě úroků z prodlení se vypočítá od 1. dubna a nikoliv od 3. května. Finanční správa ČR na svých webových stránkách zveřejnila tzv. rozcestník termínů dokdy je nutné daňová přiznání odevzdat.

Posunutí termínů pro podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění + očekávané posunutí přehledů na sociální pojištění.

V případě zdravotního pojištění bude pro všechny OSVČ za rok 2020 termínem pro podání přehledů na základě zákona (Sněmovní tisk 1180)  2. srpen 2021.

Vládním návrhem zákona (viz Sněmovní tisk č. 1180) se do textu zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, za § 28c vkládá nový § 28d:

 „Lhůta pro podání přehledu podle § 24 odst. 2 osobám samostatně výdělečně činným v § 24 odst. 2 se pro podání tohoto přehledu za rok 2020 nepoužije. Přehled podle § 24 odst. 2 za rok 2020 je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději 2. srpna 2021.“

Z důvodové zprávy k uvedenému vládnímu návrhu zákona:

„Předkladatel navrhuje, aby za současné epidemické situace bylo osobám samostatně výdělečně činným umožněno, aby povinnost předložit zdravotní pojišťovně přehled mohly splnit v prodloužené lhůtě, která reaguje na rozhodnutí o faktickém posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k daním z příjmů za rok 2020 o jeden měsíc (resp. rozhodnutí o prominutí úroků z prodlení a pokuty za opožděné daňové přiznání). …..V souladu s tím se automaticky posouvá i lhůta pro zaplacení doplatku pojistného zjištěného na základě přehledu, a to na den 11 srpna 2021, tj. do osmi kalendářních dnů ode dne, kdy byl nebo měl být přehled podán.“

V případě sociálního pojištění se očekává podobné posunutí lhůty pro podání přehledů OSVČ za rok 2020, které má být provedeno nikoliv zákonem, nýbrž prostřednictvím prominutí sankcí. O dalším vývoji v posunutí těchto lhůt budeme v dalších Aktualitách informovat.

V Jablonci nad Nisou 1. dubna 2021, Ing. Vladimír Opatrný, předseda SÚ Jablonec nad Nisou