Minimální mzda se od 1. ledna 2016 zvýší

22. 10. 2015

Vláda České republiky 20. srpna 2015 rozhodla o zvýšení minimální mzdy. S účinností od 1. ledna 2016 se její hodnota ze současných 9 200 korun zvýší na 9 900 korun. Zvýšení minimální mzdy se dotkne jak pracovněprávních vztahů, tak i aplikace ustanovení některých daňových zákonů.

Zákoník práce v § 111 vymezuje minimální mzdu jako nejnižší přípustnou výši odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.
Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody hodnoty stanovené minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek ke mzdě, k platu či k odměně z dohody ve výši příslušného rozdílu mezi stanovenou měsíční minimální mzdou a skutečnou výší měsíční mzdy či platu nebo ve výši rozdílu mezi výší  stanovené minimální hodinové mzdy (v roce 2016 činí 58,70) a skutečné odměny připadající na jednu odpracovanou hodinu.
Změna výše minimální mzdy se promítne i do uplatňování ustanovení daňových zákonů. Například poplatníci daně z příjmu fyzických osob si mohou od roku 2014 uplatnit slevu na dani za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Maximální roční hodnota  této slevy je  limitována právě  výší minimální mzdy platné pro daný kalendářní rok. V roce 2014 jsme  proto mohli  snížit svoji daň o 8 500 Kč, v roce 2015 uplatníme slevu ve výši 9 200 Kč a v příštím roce v důsledku nejnovější změny minimální mzdy snížíme  daň o  9 900 Kč.
Ustanovení o minimální mzdě vyplývá z Charty Mezinárodní organizace práce, podle níž má každý zaměstnanec právo dostat za svou práci protihodnotu v podobě mzdy, která jemu i jeho rodině umožní život v důstojných podmínkách.
 V Evropské unii stanoví minimální mzdu právním předpisem 22 zemí.  Přes několikeré zvýšení patříme v Evropě k zemím s nejnižší minimální mzdou (332 euro), když její ještě nižší úroveň vykazují pouze Litva, Rumunsko, Chorvatsko a Bulharsko.
K zemím s nejvyšší minimální mzdou patří Lucembursko (1 923 euro), Belgie (1 502 euro), Nizozemsko (1 502 euro), Německo (1 473 euro).

       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce