Mezinárodní spolupráce při správě daní

Mezinárodní spolupráce při správě daní se prohlubuje Problémy související se správou a výběrem daní za situace, kdy daňovým poplatníkům plynou příjmy z podnikatelských a finančních aktivit nebo z titulu vlastnictví majetku mimo území České republiky včetně případů, kdy globalizovaný hospodářský prostor je zneužíván....


Problémy související se správou a výběrem daní za situace, kdy daňovým poplatníkům plynou příjmy z podnikatelských a finančních aktivit nebo z titulu vlastnictví majetku mimo území České republiky včetně případů, kdy globalizovaný hospodářský prostor je zneužíván k nelegálním daňovým spekulacím, vyvolávají nutnost vzájemné mezinárodní spolupráce, informovanosti a součinnosti národních daňových správ.
Oddělení Strategického řízení správy daní a cel Ministerstva financí České republiky 19. listopadu 2013 sdělilo, že dnem 1. února 2014 vstoupí v platnost mnohostranná Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech. Sdělení uvádí, že úmluva představuje komplexní a multilaterální nástroj vyvinutý ve spolupráci Rady Evropy a OECD, který zahrnuje všechny formy spolupráce při správě daní , a to jak v rovině nalézací tak platební.
Jedná se o následující formy spolupráce:
- výměny informací na žádost, výměny informací automatické a spontánní,
- souběžná daňová šetření,
- přítomnost při daňových kontrolách v zahraničí,
- dožádání vymáhání a předběžných opatření,
- doručování dokumentů.
Úmluva se vztahuje na všechny druhy daní vymezené vnitrostátními předpisy smluvních států včetně povinných příspěvků na sociální zabezpečení, nevztahuje se na oblast cel. Každý smluvní stát bude mít právo uplatnit výhrady k jednotlivým formám správní spolupráce, které bude poskytovat a přijímat, včetně uplatnění výhrad vůči jednotlivým kategoriím daní na které se bude Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech vztahovat.
Ministerstvo financí České republiky předpokládá, že platnost úmluvy o vzájemné správní pomoci poskytne tuzemským správcům daně další účinný nástroj v boji proti daňovým únikům a umožní zefektivnit správu daní.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce