Líh 2012

25. 10. 2012

Při likvidaci zásob rizikového alkoholu vzniká nárok na daňové úlevy Ministerstvo financí České republiky zveřejnilo 11. října 2012 ve Finančním zpravodaji č. 6 Rozhodnutí o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostí. Rozhodnutí se vztahuje na provozovatele potravinářských podniků,....

Ministerstvo financí České republiky zveřejnilo 11. října 2012 ve Finančním zpravodaji č. 6 Rozhodnutí o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostí. Rozhodnutí se vztahuje na provozovatele potravinářských podniků, kteří podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví měli od 27. září 2012 zakázáno prodávat a nabízet ke spotřebě konečnému spotřebiteli lihoviny o obsahu nejméně 20% objemových etanolu včetně tuzemáku a konzumního lihu, které byly vyrobeny po 31. prosinci 2011, pokud nejsou ve všech fázích uvádění do oběhu provázeny dokladem o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin podle nařízení vlády č. 317/2012 Sb. Protože provozovatelům potravinářských podniků vznikly v důsledku tzv. metanolové aféry a následných opatření četné škody, náleží jim, podle uváděného Rozhodnutí, částečná kompenzace v podobě prominutí úhrady platebních povinností na daních z příjmů, které nebyly uhrazeny do dne účinnosti Rozhodnutí a jejichž původní den splatnosti nastane do 31. prosince 2017.
Prominuta bude úhrada ve výši spotřební daně z lihu uvedené v protokolu z místního šetření o ověření zdanění a asistované likvidaci lihu. Pokud se poplatník rozhodne usilovat o získání nároku na prominutí úhrady platebních povinností na daních z příjmů, musí podat podnět k ověření zdanění a asistované likvidaci lihu místně příslušnému celnímu úřadu do 15. prosince 2012 na formuláři zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství cel www.celnisprava.cz. Poplatník usilující o prominutí úhrady daňových povinností je povinen v zařízení k tomu oprávněném provést likvidaci lihu za přítomnosti úřední osoby orgánu Celní správy. Protokol z místního šetření o ověření zdanění a asistované likvidaci lihu pak předá orgán Celní správy místně příslušnému finančnímu úřadu.
Lze si jen přát, aby otrávený alkohol byl důsledně a beze zbytku zlikvidován v přítomnosti úředních osob v zařízeních k tomu oprávněných, a nebyl, byť se značnou slevou, nabízen k vánočnímu hodování.

Ing. Vladimír Opatrný
Daňový poradce