Lhůty v daňovém řízení 2013

12. 8. 2013

Proti nečinnosti v daňovém řízení se můžeme bránit Daňový řád ve svém § 38 stanoví, kdy jsou osoby zúčastněné na správě daní oprávněny při porušení zásady postupovat v řízení bez zbytečných průtahů domoci se nápravy tím, že...

Daňový řád ve svém § 38 stanoví, kdy jsou osoby zúčastněné na správě daní oprávněny při porušení zásady postupovat v řízení bez zbytečných průtahů domoci se nápravy tím, že upozorní na porušení této zásady správce daně nejblíže nadřízeného správci daně, který zásadu postupu bez zbytečných průtahů porušil.
Ministerstvo financí České republiky v zájmu prohloubení principu dobré správy vydalo důležitý Pokyn č. MF - 1 o stanovení lhůt při správě daní. Pokyn ve své první části stanoví závaznou maximální délku lhůt při vyřizování 24 specifikovaných podání osob zúčastněných na správě daní..
Nejdelší šestiměsíční lhůta se stanoví např. pro vydání:
- rozhodnutí o odvolání podle § 116 odst. 1 daňového řádu,
- rozhodnutí o povolení obnovy řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí obnovy řízení (§119 odst. 1 daňového řádu)
- pro vydání rozhodnutí o prominutí daně nebo příslušenství daně (§259 daňového řádu.
Tříměsíční lhůta se stanoví např. pro vydání:
- rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti,
- rozhodnutí o závazném posouzení (§ 132 daňového řádu),
- rozhodnutí o námitce (§ 159 daňového řádu),
- rozhodnutí o přijetí ručení třetí osoby (§173 daňového řádu.
Lhůta 30 dnů platí např. pro vydání:
- rozhodnutí o vyslovení neúčinnosti ručení (§ 48 daňového řádu),
- rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností (§ 104 daňového řádu),
- rozhodnutí o přijetí bankovní záruky (§ 173 daňového řádu),
- rozhodnutí o stanovení záloh (§ 174 daňového řádu),
- rozhodnutí o odložení daňové exekuce (§ 181 daňového řádu),
- rozhodnutí o stížnosti na postup správce daně (§ 237 daňového řádu), atd.

. Vzhledem k tomu, že v daňovém řádu výše uvedené lhůty pro vyřizování podání
vymezeny nejsou, doporučuji všem daňovým poplatníkům, aby se s textem tohoto důležitého pokynu, který byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 1/2013 a je účinný od 1. ledna 2013, dobře seznámili.


Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce