Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2014

Daňový řád stanoví (§136), že daňová přiznání k daním vyměřovaným za 12 měsíční období se podávají nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

K takto vyměřovaným  daním patří daň z příjmů fyzických osob i daň z příjmů právnických osob. Pro fyzické osoby, obchodní společnosti a další poplatníky daní z příjmů tedy platí, že řádným termínem pro podání daňového přiznání je úterý 1 dubna 2014.
Pokud patříme k poplatníkům, kteří mají  ze zákona povinnost ověřovat účetní závěrku  auditorem, nebo pro které  daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podáváme  daňové přiznání do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V letošním roce to bude 1. červenec 2014.  Daňové přiznání v prodloužené lhůtě je možné  podat pouze  za předpokladu, že příslušná plná moc k zastupování  daňovým poradcem bude správci daně doručena před uplynutím neprodloužené lhůty, tedy nejpozději do úterý  1. dubna 2014.
Podle dlouhodobé statistiky naprostá většina poplatníků daně z příjmů podává své daňové přiznání bez nadsázky na poslední chvíli, což přesvědčivě dokládají následující údaje. V měsících lednu a únoru podává daňové přiznání celkem 10% poplatníků, v první polovině března pak dalších 10%. Zbylých 80% poplatníků příjmových daní podává daňové přiznání ve druhé polovině března , z toho 40% v posledních třech dnech před 1. dubnem.
Daňoví poplatníci patří a zcela jistě i nadále budou patřit do kategorie občanů, kteří jsou za nedodržení zákonem stanovených povinností  trestáni ukládáním pokut či jiných forem peněžitých sankcí. Daňový řád v § 250 stanoví, že daňovému subjektu, který nepodá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv tak učinit měl , nebo toto přiznání podá po zákonem stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši stanovené zákonem.
Nezbývá než zopakovat dobrou radu na závěr –  daňové přiznání k dani z příjmů  nesestavujte ve spěchu a  nepodávejte na poslední chvíli.    

Ing. Vladimír Opatrný 
daňový poradce