Lhůty pro archivaci účetních a daňových dokladů

opa-na-web_galerie-980.jpg

Ačkoliv úschova účetních a daňových dokladů i veškeré další dokumentace vztahující se k účetní a daňové agendě nepatří mezi oblíbené podnikatelské činnosti, nelze jí podceňovat ani zanedbávat. Šestá část zákona o účetnictví stanoví pro archivaci účetních záznamů tyto lhůty:

Pokud se účetní záznamy použijí pro účely trestního řízení, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, správního řízení, občanského soudního řízení, daňového řízení, sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění, ochrany autorských práv, postupuje se po uplynutí výše uvedených archivačních lhůt tak, aby byly zajištěny požadavky vyplývající z jejich použití pro tyto účely.

Pro úschovu daňových dokladů se vychází z ustanovení daňového řádu, podle kterého daň nelze stanovit po uplynutí lhůty tří let, což však neplatí pro úschovu daňových dokladů ve všech případech. Například zákon o dani z přidané hodnoty stanoví, že osoba povinná k dani je povinna uschovávat všechny daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Přestože archivace zejména rozsáhlých souborů účetní a daňové dokumentace je spojena se značnými prostorovými nároky i nezanedbatelnými finančními náklady, je užitečné při skartaci dokladů a záznamů postupovat uvážlivě a po vyhodnocení všech případných rizik a důsledků. (vo)