Kvalita provedení inventarizací rozhoduje o správnosti účetnictví i daňových přiznání

Zákon o účetnictví ukládá všem účetním jednotkám povinnost vést účetnictví správně, úplně, průkazně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Účetní závěrka sestavená na jeho základě musí podat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a přesně vyjádřit finanční situaci účetní jednotky. Účetnictví každé účetní jednotky je ....

Zákon o účetnictví ukládá všem účetním jednotkám povinnost vést účetnictví správně, úplně, průkazně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Účetní závěrka sestavená na jeho základě musí podat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a přesně vyjádřit finanční situaci účetní jednotky. Účetnictví každé účetní jednotky je podle zákona průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci. V paragrafech 29 a 30 citovaného zákona se pak stanoví povinnost inventarizovat majetek a závazky. V praxi se inventarizace často ztotožňuje s provedením soupisu majetku hmotné povahy a zjištěním jeho skutečného množství na konci roku. Inventarizací se však z pohledu zákona rozumí nejenom zjištění skutečného stavu majetku a závazků, nýbrž i ověření souladu skutečně zjištěného stavu majetku s hodnotami uváděnými v účetnictví a v případě zjištění rozdílů jejich proúčtování. Pokud by účetní jednotka inventarizaci majetku a závazků neprovedla a její provedení řádně neprokázala, nelze její účetnictví posuzovat jako věrohodné a průkazné a z jeho údajů nelze spolehlivě správně stanovit základ daně a sestavit daňové přiznání. Povinnost provést inventarizaci se vztahuje i na poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci, u položek zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků
Fyzická inventura se provádí u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, dokladová inventura pak u majetku, jehož existenci vizuálně zjistit nelze. Inventuru majetku a závazků můžeme zahájit již 4 měsíce před rozvahovým dnem a ukončit ji musíme nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni, kterým je ve většině případů 31. prosinec. Zákon ale nepřipouští zahájení inventur v prvním měsíci následujícího účetního období. Opravy stavů fyzické inventury o přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi okamžikem zjištění jejich skutečného stavu a rozvahovým dnem, je možné provést na základě účetních záznamů, které tyto změny prokazují.
Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení. Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat kromě jiných povinných náležitostí (§ 30 odst. 7 zákona 563/91 Sb., o účetnictví) také okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury, podpis osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu majetku a závazků, podpis osoby odpovědné za provedení inventury, identifikaci a ocenění majetku a závazků atd.
Správné provedení inventarizace majetku a závazků má zásadní význam při posuzování úrovně vedení účetnictví a stejné hodnotící kritérium platí i pro inventarizaci hmotného majetku, zásob, pohledávek a závazků poplatníků vedoucích daňovou evidenci. Protože při stanovení daňové povinnosti se zpravidla vychází z výstupů účetnictví a daňové evidence, opětovně a důrazně doporučuji věnovat provedení inventarizace i následnému zpracování inventarizační dokumentace mimořádnou pozornost.
Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce