Kontrolní hlášení ve znamení čerstvých změn

14. 1. 2016

O zavádění nové povinnosti pro plátce daně z přidané hodnoty od 1. ledna 2016 v podobě sestavování tzv. kontrolního hlášení se v posledních měsících uplynulého roku bouřlivě diskutovalo. Odpůrci této novinky vznášeli pochybnosti o její smysluplnosti a praktické využitelnosti, namítali možná rizika zneužití shromažďovaných citlivých údajů, další stupňování byrokratické zátěže podnikatelů, jejich nepřipravenost zvládnout požadovanou metodiku, výši vyvolaných nákladů včetně nákladů státní správy, navrhovaný systém sankcí atd.

Ostatně Ústavní soud bude v průběhu roku 2016 řešit stížnost uplatněnou proti zákonné úpravě kontrolního hlášení některými senátory z listopadu minulého roku. 
Aniž by plátci DPH sestavili a podali jediné kontrolní hlášení, schválila 13. ledna vláda návrh Ministerstva financí na legislativní změnu jeho stávající právní úpravy týkající se změny lhůty a zmírnění sankcí.  
Zákon bude po této změně obsahovat institut prominutí pokuty, který se bude vztahovat na pokuty stanovené ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč, takže správce daně bude mít možnost zohlednit ospravedlnitelné důvody pro prodlení s podáním kontrolního hlášení nebo pro opožděnou reakci na jeho výzvu.
Účinnost legislativní změny má nastat 1. července 2016, nová úprava však bude vztažena i na případy vzniklé před tímto datem. 
U pokut za pozdní podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč bude tolerováno jedno pochybení za každý kalendářní rok a správce daně tuto skutečnost zohlední automaticky, takže nebude nutné podávat žádost o prominutí pokuty.
Navrhovaná novela současně prodlužuje lhůtu pro reakci na výzvu správce daně k odstranění nesouladu v podaném kontrolním hlášení z pěti kalendářních dnů na pět pracovních dnů.
Jeden z neduhů naší legislativy spočívající v následných změnách přijatých zákonů tak bují nadále a výše uvedený návrh na legislativní změnu spíše než o dobré vůli a vstřícnosti zákonodárce svědčí o neschopnosti napsat zákon v takové podobě, která by splňovala požadavky a kritéria rozumné aplikovatelnosti. V případě kontrolního hlášení jsme se mohli s prospěchem poučit z textu jeho zákonné úpravy, která je od 1. ledna 2014 účinná na Slovensku včetně praktických zkušeností tamějších správců daně. 

Vladimír Opatrný
daňový poradce