Komu vzniká povinnost podat za rok 2013 přiznání k dani z příjmů fyzických osob?

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, přesáhly v uplynulém roce 15 000 Kč...

... a nejednalo se přitom o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou. Povinnost podat daňové přiznání se vztahuje i na poplatníka, který sice výše uvedených příjmů nedosáhl, ale vykázal v daném zdaňovacím období daňovou ztrátu.
  Daňové přiznání nemusí podávat poplatník, který v loňském roce  pobíral  pouze příjmy ze závislé činnosti vyplácené jedním zaměstnavatelem  nebo postupně  více zaměstnavateli a u každého zaměstnavatele  přitom podepsal prohlášení k dani.
Na povinnost vyplnit a podat přiznání k dani však nesmí zapomenout  poplatníci, kteří sice kromě  příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků jiné příjmy podrobené dani neměli, ale v roce 2013
- pobírali mzdu od dvou nebo více  zaměstnavatelů současně,
- pobírali mzdu od jednoho zaměstnavatele nebo zaměstnavatelů  postupně a nepodepsali  alespoň u některého z nich pro rok 2013 prohlášení k dani,
- uplatňují pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých osobám se sídlem na území členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu,
Povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob se dále vztahuje na všechny poplatníky, kteří kromě příjmů ze závislé činnost měli i jiné příjmy, které jsou předmětem této daně (jde o příjmy  z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy  z kapitálového majetku, z pronájmu, případně ostatní příjmy) a jejich  úhrnná hodnota byla v roce 2013 vyšší než 6 000 Kč.
Přiznání k dani jsou rovněž povinni podat  poplatníci s příjmy ze závislé činnosti plynoucími od zahraničního plátce, který nemá v České republice stálou provozovnu. Daňové přiznání naopak není povinen podat poplatník, který pobírá příjmy ze závislé činnosti pouze ze zahraničí, je-li s příslušným státem uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění.
 


       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce