Kdo bude podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015?

28. 1. 2016

Změny v textu zákona o daních z příjmů se dotkly i znění § 38g, který vymezuje okruh poplatníků daně z příjmů fyzických osob, na které se vztahuje povinnost podat daňové přiznání. Přiznání k této dani za rok 2015 je povinen podat poplatník, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, přesáhly v uplynulém roce 15 000 Kč a nejednalo se přitom o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou.

Povinnost podat daňové přiznání se vztahuje i na poplatníka, který sice výše uvedených příjmů nedosáhl, ale vykázal v daném zdaňovacím období daňovou ztrátu.
  Daňové přiznání nemusí podávat poplatník, který v loňském roce pobíral pouze příjmy ze závislé činnosti vyplácené jedním zaměstnavatelem nebo postupně více zaměstnavateli, u každého zaměstnavatele přitom podepsal prohlášení k dani a jeho ostatní příjmy podléhající dani nepřesáhly limit 6 000 Kč.
Na povinnost vyplnit a podat přiznání k dani však nesmí zapomenout poplatníci, kteří sice kromě příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků jiné příjmy podrobené dani neměli, ale v roce 2015
- pobírali mzdu od dvou nebo více zaměstnavatelů současně,
- pobírali mzdu od jednoho zaměstnavatele nebo zaměstnavatelů postupně a nepodepsali alespoň u některého z nich pro rok 2015 prohlášení k dani,
- uplatňují pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění (darů) poskytnutého osobám se sídlem na území členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu,
Povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob se dále vztahuje na všechny poplatníky, kteří kromě příjmů ze závislé činnost měli i jiné příjmy, které jsou předmětem této daně (jde o příjmy ze samostatné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, z nájmu, případně ostatní příjmy),  jejichž  úhrnná hodnota v roce 2015 přesáhla 6 000 Kč, dále  na poplatníky, jejichž daň se zvyšuje o solidární zvýšení.
 Paragraf 38g se s účinností od roku 2015 rozšířil o odstavce 5 a 6, které stanoví povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob poplatníkovi
- jehož zaměstnavatel oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu,
- u kterého došlo k výplatě plnění ze soukromého životního pojištění, které není pojistným plněním nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.  
Ve svém pojednání neuvádím úplný výčet všech eventualit zakládajících poplatníkům daně z příjmů fyzických osob povinnost podat daňové přiznání, soustředil jsem se na nejtypičtější případy a důležité změny.
Vzhledem ke složitosti zákonné úpravy se oprávněně domnívám, že případy, kdy si poplatníci povinnost podat daňové přiznání ani neuvědomí, nebudou ojedinělé.  


       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce