K novinkám v sociálním pojištění od 1.1.2014

27. 11. 2013

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se základní parametry projevují prostřednictvím průměrné mzdy, která se stanoví stejně jako v důchodovém pojištění; průměrná mzda se používá pro stanovení maximálního vyměřovacího základu, pravděpodobné výše pojistného a pro stanovení minimálních vyměřovacích základů pro pojistné u OSVČ.....

Maximální vyměřovací základ zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné činí 48násobek průměrné mzdy. V roce 2014 maximální vyměřovací základ činí částku 1 245 216 Kč.

Průměrná mzda se používá dále pro stanovení pravděpodobné výše pojistného v případě, že zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná nepodali stanovený přehled o pojistném a kdy OSSZ stanoví rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného. OSSZ přitom vychází, nemůže-li výši příjmů zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných stanovit jinak, z fiktivního příjmu, kterým je 1,5násobek průměrné mzdy, tedy pro rok 2014 částka 38 913 Kč.

Z pravidel obsažených v zákoně o pojistném na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (jedná se o příslušné násobky průměrné mzdy) též vyplývá, že u osob samostatně výdělečně činných v roce 2014 minimální vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění činí 77 832 Kč, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající hlavní výdělečnou činnost, a 31 140 Kč, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Měsíční vyměřovací základ pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění (od podání přehledu v roce 2014) pak u osob samostatně výdělečně činných vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí nejméně 6 486 Kč a u osob samostatně výdělečně činných vykonávajících vedlejší samostatnou výdělečnou činnost nejméně 2 595 Kč.