Informační povinnosti při evidenci tržeb

29. 4. 2016

Zákon o evidenci tržeb, zveřejněný ve Sbírce zákonů pod č. 112/2016, ukládá ve své třetí části informační povinnosti daňovým poplatníkům i správcům daně.

 Podnikatel je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Obsahem informačního oznámení je
a)  text ve znění: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li podnikatel v daném pokladním místě tržby v běžném režimu 
b) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně do 5 dnů.“, eviduje-li v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.
Zákazník je tímto informačním oznámením informován, že daný prodejce je povinen evidovat tržby a vystavit zákazníkovi účtenku. Současně je informován o režimu v jakém podnikatel tržby eviduje, což je důležité pro případné ověření zaevidování tržby.
 Správce daně je povinen způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytnout poplatníkovi informace shromažďované na společném technickém zařízení a způsobem umožňujícím dálkový přístup umožnit každému ověřit, zda byly údaje o dané tržbě správci daně zaslány.   
 Čtvrtá část zákona o evidenci tržeb obsahuje ustanovení o správních deliktech.
 Přestupku se fyzická osoba dopustí tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb. Za tento přestupek bude možné uložit pokutu do 500 000 korun.
 Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost
a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně,
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
c) umístit informační oznámení,
d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
Za správní delikt bude správní orgán oprávněn uložit pokutu v rozpětí 50 000 - 500 000 Kč.
Neméně přísná jsou i opatření k vynucení nápravy. V paragrafu 31 zákon stanoví, že pokud orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb zjistí závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, nařídí okamžitě
a) uzavření provozovny nebo
b) pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb.
Ve fantazijních  představách o budoucích dějích a situacích probíhajících podle zákonného scénáře si neodbytně vybavuji konversaci pánů Bretschneidera a Palivce v hostinci u Kalicha. Určitě bude o čem mluvit, psát a přitažlivými náměty plnit zpravodajské rubriky.

              Ing. Vladimír Opatrný
              daňový poradce