Informace o změnách v souvislosti s uvedením základních registrů do reálného provozu

25. 6. 2012

Zprovoznění registru osob (ROS) přináší změny i do dosavadní praxe přidělování identifikačních čísel (IČO). V současné době se identifikační čísla přidělují ekonomickým subjektům a přiděluje je rejstříkový soud, živnostenský úřad, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Český statistický úřad v závislosti na typu ekonomického subjektu......

Zprovoznění registru osob (ROS) přináší změny i do dosavadní praxe přidělování identifikačních čísel (IČO). V současné době se identifikační čísla přidělují ekonomickým subjektům a přiděluje je rejstříkový soud, živnostenský úřad, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Český statistický úřad v závislosti na typu ekonomického subjektu.
Po zprovoznění systému základních registrů bude identifikační číslo přidělováno osobě vedené v registru osob editorem ROS při zápisu do registru osob. Editorem ROS jsou všechny instituce uvedené v seznamu agendových míst obsaženém v příloze k nařízení vlády č.161/2011 Sb. a zveřejněném na webových stránkách ČSÚ (www.czso.cz/ROS v části Dokumenty). ČSÚ není agendovým místem ROS, takže všechna pracoviště správy registru ekonomických subjektů ČSÚ přestanou 2. července 2012 přidělovat identifikační čísla.
Identifikační čísla přidělená ekonomickým subjektům před zahájením provozu základních registrů zůstanou i nadále v platnosti jako identifikační čísla osoby.

Smyslem registru osob je zpřístupnit orgánům veřejné moci aktuální informace o všech osobách vedené jednotným způsobem, zjednodušit způsob přidělování identifikačních čísel osob, přispět ke snížení administrativní zátěže a zefektivnit tím systém státní správy. Údaje poskytované registrem osob budou mít referenční charakter, tzn. budou v daný okamžik považovány za aktuální, platné a správné pro použití v agendách státní správy bez nutnosti jejich dalšího ověřování. Platí tedy, že ten, kdo vychází z referenčního údaje, je v dobré víře, že stav údaje odpovídá skutečnému stavu, ledaže musel vědět o jeho nesprávnosti. Údaje z ROS budou dostupné pro orgány veřejné moci prostřednictvím agendových informačních systémů a pro fyzické osoby prostřednictvím pracovišť Czech POINT a datových schránek.

Český statistický úřad bude i nadále spravovat registr ekonomických subjektů, ale výhradně pro statistické účely. V souladu se zákonem o státní statistické službě má zápis v registru ekonomických subjektů pouze evidenční význam. Prokazování existence (právní subjektivity) právnické osoby, podnikající fyzické osoby či orgánu veřejné moci a přiděleného identifikačního čísla přebírá výhradně registr osob. Z tohoto důvodu již není nutné, aby ČSÚ vydával „Výpisy z registru ekonomických subjektů“ v tištěné podobě.

Vzhledem k tomu, že tato změna může vyvolat úpravy některých postupů používaných ve veřejné správě, přistupuje ČSÚ v oblasti vydávání tištěných výpisů z RES v termínu od 2. července 2012 do 30. září 2012 k přechodnému období.
Po 30. září 2012 budou k dispozici pouze výpisy z internetové aplikace dostupné na adrese: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/registr_ekonomickych_subjektu. Z této aplikace je již nyní možné vytisknout výpis z registru ekonomických subjektů, který má (stejně jako dosud) pouze informativní charakter.
Vzhledem ke statistickému charakteru informací obsažených v registru ekonomických subjektů ČSÚ nedoporučuje používat tento individuální výstup z RES jako doklad prokazující zde uvedené skutečnosti ve správním nebo jiném řízení.

Pokud jde o další výstupy související s registrem ekonomických subjektů, pak ČSÚ bude pokračovat v poskytování celé databáze RES v elektronické podobě na základě dohod s uživateli (za úplatu) a bude i nadále připravovat speciální výstupy z RES „na míru“ dle požadavků uživatelů (za úplatu).

Prosíme o předání těchto informací všem subjektům ve Vaší působnosti, kterých se popsané změny mohou dotknout.
Pro další informace sledujte webové stránky Českého statistického úřadu věnované problematice Registru osob www.czso.cz/ROS, kde jsou informace pravidelně aktualizovány.