Hodnotu majetku a výši dluhů zjistíme inventarizací

4. 2. 2016

Nezbytným předpokladem sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob, správného stanovení základu daně z příjmů a její výše, je provedení inventarizace majetku a dluhů (závazků). Řádně provedená a dokladově doložená inventarizace má naprosto zásadní význam při posuzování úrovně vedení účetnictví, jehož věrohodnost a průkaznost je řádným provedením inventarizace podmíněna.

Stejné hodnotící kritérium platí i pro inventarizaci hmotného majetku, zásob, pohledávek a dluhů u velké skupiny poplatníků, zejména osob provozujících živnostenskou činnost, vedoucích daňovou evidenci. Zákon o daních z příjmů v  § 7b odst. 4 jim ukládá následující povinnost:
„Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku a dluhů provede poplatník k poslednímu dni zdaňovacího období. O tomto zjištění provede zápis. O případné rozdíly upraví základ daně podle § 24 a 25.“
Tito poplatníci ale nemusí provádět inventarizaci veškerého majetku a závazků, nezjišťují povinně např. skutečné stavy pokladní hotovosti, finančních prostředků na účtech, nehmotného majetku. Nicméně i u nich je řádné provedení inventarizace v zákonem stanoveném rozsahu nezbytnou podmínkou správného zjištění základu daně i výše daňové povinnosti za daně zdaňovací období.
Kromě fyzické inventury hmotného majetku a zásob je neméně důležité provedení dokladové inventury pohledávek a dluhů (závazků). Pokud bychom v příjmech a výdajích běžně vedené daňové evidence nezachytili úhradu některé pohledávky nebo dluhu, zkreslili bychom základ daně, ošidili bychom buďto stát či sebe, a nezaplatili daň ve správné výši.
Účelem a cílem inventarizace  je porovnání skutečných stavů majetku a závazků s hodnotami uváděnými v účetnictví nebo daňové evidenci, úprava účetních či  evidovaných hodnot o zjištěné inventarizační rozdíly a jejich promítnutí do základu daně.     
Provádění inventarizací je upraveno v paragrafech 29 a 30 zákona 563/91 Sb., o účetnictví, které obsahují např. náležitosti inventurních soupisů, způsoby a postupy při provádění inventur apod. Ačkoliv se tento zákon na poplatníky vedoucí daňovou evidenci nevztahuje, lze jen doporučit, aby při provádění inventarizace a jejím zdokumentováním postupovali v souladu s jeho ustanoveními.


       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce