Generální finanční ředitelství aktualizovalo informaci k povinnému elektronickému podávání pro rok 2015.

S účinností od roku 2014 zákon o DPH zakotvil povinnost v ustanovení § 101a podávat vyjmenovaná podání pouze elektronicky.

Povinnost podávat hlášení elektronicky se týká následujících podání:
• daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
• přílohy k přiznáním a hlášením,
• výpis z evidence pro účely DPH (§ 92a zákona o DPH),
• souhrnné hlášení apod.
Povinnost se netýká hlášení o dodání a pořízení nových dopravních prostředků podle § 19 zákona o DPH.
 
Povinnost se týká těchto osob:
• Právnická osoba vždy.
• Fyzická osoba s obratem do 6 mil. Kč za 12 měsíců, která nemusí činit elektronická podání ze zákona. Tato osoba má tuto povinnost od roku 2016.
• Daňový subjekt, který má zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky, může jít například o tyto situace:
         →    podle daňového řádu (zejména § 72 odst. 4 … má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zřízenu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem),
         →    podle § 38j odst. 6 zákona o daních z příjmů při elektronickém vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti,
         →    např. podle § 102 zákona o DPH povinnost podat souhrnné hlášení.
Způsob podání:
• přes Daňový portál s uznávaným elektronickým podpisem,
• přes Daňový portál bez uznávaného elektronického podpisu, do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně nebo ústně do protokolu, u souhrnného hlášení potvrzeno ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení,
• prostřednictvím datové schránky,
• datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky.

Zdroj: MF ČR