DPH a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží

daň.jpg

Koordinační výbor Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (GFŘ) řešil příspěvek týkající se osvobození služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží od daně z přidané hodnoty. V rámci tohoto příspěvku bylo v závěru GFŘ potvrzeno významné zpřísnění podmínek pro uplatnění osvobození, které vyplývá z judikatury Soudního dvora Evropské Unie.

Základní zákonné podmínky osvobození

V ustanovení § 69 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) je upravena problematika osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží. Je zde uvedeno, že při vývozu a dovozu zboží je osvobozeno poskytnutí přepravy zboží a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží. Osvobození od daně při uskutečňování přepravy při dovozu nebo vývozu zboží je plátce, který uskutečňuje přepravu při dovozu nebo vývozu zboží, povinen doložit přepravním dokladem, smlouvou o přepravě věci, nebo jinými důkazními prostředky.

Služby přímo vázané na vývoz zboží

Podle výkladu GFŘ lze osvobození od DPH u služeb přímo vázaných na vývoz zboží uplatnit pouze na služby, které jsou poskytnuty osobě uskutečňující samotné dodání zboží, přičemž toto dodání je osvobozeným vývozem zboží z hlediska zákona o DPH. Obvykle se tak jedná o prodejce, vlastníka nebo vývozce, který je uvedený na celním prohlášení. V této souvislosti je nutné uvést, že pouze těmto osobám lze poskytnuté služby osvobodit. Tedy osvobození není možné uplatnit na jakékoliv subdodávky těchto služeb.

Poskytovatel těchto služeb může při uplatňování osvobození od DPH vycházet ze všech informací, které obdržel od zákazníka. Může se tak jednat například o informace z celního prohlášení, daňového dokladu nebo prohlášení příjemce, že se jedná o osvobozený vývoz zboží. Příjemce služeb přímo vázaných na vývoz zboží má povinnost uvést poskytovateli služeb všechny nezbytné informace o tom, že bude uplatňovat osvobození od DPH při vývozu zboží. Pokud by příjemce služeb tyto informace neuvedl a poskytovatel služeb neuplatnil osvobození od DPH (tedy zatížil by takové plnění daní), nebyl by ze strany finančního úřadu uznán nárok na odpočet DPH na straně zákazníka.

Služby přímo vázané na dovoz zboží

U dovozu zboží lze osvobodit služby přímo vázané na dovoz zboží v následujících dvou případech.

V prvním případě je podmínkou, aby poskytnuté služby souvisely přímo s dovozem zboží a současně byly poskytnuty přímo dovozci zboží.

V druhém případě je nezbytné, aby hodnota služby byla zahrnuta do základu daně dováženého zboží. V tomto případě není podstatné, jestli je hodnota služeb zahrnuta do základu daně dovozcem. To znamená, že v případě splnění této podmínky mohou být předmětné služby osvobozeny i v situaci, kdy je dodavatel služeb v pozici subdodavatele, tedy služba není poskytnuta přímo samotnému dovozci.

Zdroj:Ing. Martin Novák, © EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz