Dopad pandemie COVID-19 na účetní závěrku podniku

751money-3818438_1280.jpg

Ministerstvo financí a Komora auditorů České republiky vydaly doporučení vztahující se k účetním závěrkám sestaveným za účetní období končící 31. 12. 2019 a dále. Vedení účetní jednotky a auditoři by měli posoudit dopad pandemie COVID-19 na budoucí existenci podniku, a to nejen pro účetní závěrky sestavované za období, do kterého spadá vyhlášení nouzového stavu.

Vedení účetní jednotky je povinno dopady COVID-19 vysvětlit a popsat v příloze účetní závěrky. Pro účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 je v příloze nutné popsat i významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky a mají či mohou mít vliv na nepřetržitost fungování účetní jednotky. V případě, že by předpoklad nepřetržitosti trvání účetní jednotky kvůli aktuální situaci nebyl splněn, měla by tato skutečnost dopad na účetní závěrku společnosti, jelikož by se zásadně změnily účetní postupy pro její sestavení.

U účetních závěrek sestavených za období končící od 1. 1. 2020 do 11.3.2020 bude též nutné individuálně posoudit, zda se pro danou účetní jednotku jedná o upravující nebo neupravující událost. V případě účetních závěrek sestavených za období končící po 11. 3. 2020 bude nutné zohlednit dopady COVID-19 jako upravující událost, která má či může mít přímý dopad na ocenění majetku a závazků v účetních závěrkách dotčených účetních jednotek.

E-servis KODAP, č. 917