Denní limit platby v hotovosti je 270 000 korun

opa-na-web_galerie-980.jpg

Regulace přípustné výše hotovostních plateb je opatřením směřujícím proti praní tzv. špinavých peněz, legalizaci výnosů z trestné činnosti, má být prevencí proti korupci, daňovým únikům a rovněž má zabránit financování činnosti teroristických organizací a skupin.  V České republice zákon 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, stanoví maximální možnou částku, kterou lze za jeden den zaplatit v hotovosti, na 270 000 korun.

V praxi to znamená to, že pokud např. při nákupu auta za 680 000 korun by kupující požadovanou částku jednorázově uhradil v hotovosti, jednal by v rozporu se zákonem. Za nedodržení limitu denní hotovostní platby může být fyzická osoba potrestána pokutou ve výši až 500 000 korun, právnické osobě může být uložena pokuta až 5 000 000 korun. Vysokou pokutou může být potrestán nejenom plátce nadlimitní hotovostní platby, ale i její příjemce, v uvedeném případě obchodník s auty nebo osoba, která auto prodává.  Při úhradách vysokých částek lze tedy jednoznačně doporučit bezhotovostní způsob platby prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovní složenkou.  Denní výše bezhotovostních úhrad není žádným předpisem nikterak omezena.

Důležité je připomenout, že zákon o omezení plateb v hotovosti se neuplatňuje pouze při obchodních transakcích, ale dodržení denního limitu hotovostní platby se vyžaduje i v případech poskytování půjček a darů. Denní limit se vztahuje rovněž na hotovostní platby prováděné v cizí měně, které se pro tento účel přepočítávají směnným kurzem České národní banky platným v den uskutečnění platby.

Zákonný limit hotovostních plateb se naopak nevztahuje na platby daní a poplatků a dalších peněžitých plnění uskutečňovaných podle daňového řádu, na povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztah, na vklady a výběry z účtů v peněžních ústavech, platby pojistného apod.(vo)