Dary 2012

28. 11. 2012

Štědrost může být spojena s daňovými výhodami Blíží se konec ročního zdaňovacího období a stejně jako v předchozích letech vzrůstá poptávka po způsobech daňové optimalizace neboli po možnostech snížení základu daně z příjmů a její výše.....


Blíží se konec ročního zdaňovacího období a stejně jako v předchozích letech vzrůstá poptávka po způsobech daňové optimalizace neboli po možnostech snížení základu daně z příjmů a její výše. Všichni daňoví poplatníci si mohou daň z příjmů za rok 2012 snížit poskytnutím daru jestliže svoji štědrost projeví a obdarování stihnou do 31. prosince.
Aby poskytnutí daru tento účinek mělo musíme respektovat příslušná ustanovení zákona o daních z příjmů. Pro fyzické osoby podmínky pro daňovou účinnost daru upravuje § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů, obdobnou úpravu pro právnické osoby najdeme v § 20 odst. 8 tohoto zákona.
Zákon stanoví, že příjemcem daru může být obec, kraj organizační složka státu, právnická osoba se sídlem na území České republiky, fyzická osoba provozující školská a zdravotnická zařízení nebo zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat.
Peněžní nebo věcný dar snižuje základ daně jestliže ho poskytneme na účely, které zákon vymezuje ve výše uvedených ustanoveních. Patří mezi ně financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových úkolů, kultury, školství, dary určené na ochranu mládeže, na policii a požární ochranu, na účely humanitární, sociální, sportovní a tělovýchovné, zdravotnické a ekologické, charitativní, dary pro registrované církve a náboženské společnosti, na činnost politických stran, na financování odstraňování důsledků živelní pohromy apod. Daňovou účinnost má i dar poskytnutý fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli plného či částečného invalidního důchodu nebo dětem závislým na péči jiné osoby. Můžeme jim přispět na zdravotnické prostředky do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami, na rehabilitační a kompenzační pomůcky, na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání. Daňově účinné je i bezpříspěvkové dárcovství krve – pro daňové účely se oceňuje částkou 2 000 Kč za jeden odběr
Poskytnutí daru, jeho formu a účel, datum a způsob předání, identifikaci příjemce musí daňový poplatník doložit darovací smlouvou nebo jinou dokumentací ( např. čísla účtů veřejných sbírek, příjmové doklady, potvrzení apod.) V úhrnu lze odečíst u fyzické osoby hodnotu daru nejvýše do 10% ze základu daně, u právnické osoby pak hodnotu daru do 5% ze základu daně. Pokud právnická osoba poskytne středním nebo vyšším odborným školám dar na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, lze základ daně snížit o dalších 5%
Informovaný daňový poplatník může tedy radost a dobrý pocit z dárcovství spojit i s vlastním finančním prospěchem.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce