Darování nemovitosti v daňových souvislostech

10. 3. 2016

Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí byl koncem roku 2013 zrušen a úprava zdaňování příjmů souvisejících s nabytím majetku formou dědictví či darování se stala součástí zákona o daních z příjmů. K častým životním a následně i daňovým situacím náleží darování nemovitosti na základě darovací smlouvy mezi rodiči a jejich dětmi.

 I zákon o daních z příjmů, stejně jako dřívější zákon o dani darovací, osvobozuje v § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 od daně dary (bezúplatné příjmy) od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší (sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů) nebo od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním daru (bezúplatného příjmu) ve společně hospodařící domácnosti.
 Pokud matka či otec daruje synovi nebo dceři rodinný dům či jinou nemovitost, potom dar neboli bezúplatný příjem v této podobě je podle výše uvedeného ustanovení od daně z příjmů osvobozen a obdarovaný není povinen z tohoto titulu podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob a v případě, že toto přiznání při dosažení jiných příjmů podá, hodnotu daru v něm neuvede.
 Nemovitostí obdarovaný poplatník není povinen podat ani přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (do roku 2013 daň z převodu nemovitostí), protože předmětem této daně jsou pouze úplatná nabytí vlastnických práv k nemovitým věcem.
 Dárce i obdarovaný musí při darování nemovitosti vykonat pouze úkony vyplývající z ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí. Jestliže např. matka dceři darovala nemovitost v průběhu roku 2015, měla dcera do 31. ledna 2016 podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016, protože v důsledku přijetí nemovitého daru u ní došlo ke změně rozhodných okolností pro vyměřování této daně. Matka byla povinována ve stejném termínu správci daně oznámit, že její povinnost podávat daňové přiznání k dani z nemovitostí darováním zanikla.
 V případě, že příjemce darované nemovitosti nesplňuje zákonné podmínky pro osvobození hodnoty daru od daně z příjmů, není příbuzným ani jinou osobou na kterou se osvobození vztahuje, musí hodnotu daru zdanit a uvést v přiznání k dani z příjmů fyzických osob jako ostatní příjem.                


        Ing. Vladimír Opatrný
        daňový poradce