Dárcovství s daňovým prospěchem

blood-donation-2783902_640.png

Radost a duchovní uspokojení z poskytnutí daru lze spojit s praktickým užitkem. Zákon o daních z příjmů umožňuje fyzickým a právnickým osobám (§ 15 odst. 1, § 20 odst. 8) peněžním či nepeněžním darem podpořit činnost určité instituce nebo zlepšit životní a pracovní podmínky fyzické osoby a současně o hodnotu daru snížit daňový základ.

Od základu daně lze odečíst hodnotu daru (bezúplatného plnění) obcím, krajům, organizačním složkám státu na vědu, vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost.

Obdarovat můžeme fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby. Můžeme jim přispět na zdravotnické prostředky do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky či na majetek usnadňující jejich vzdělávání a zařazení do zaměstnání.

Za stejných podmínek můžeme daňově účinný dar poskytnout i institucím a osobám v jiném členském státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Fyzické osoby mohou z titulu poskytnutí daru odečíst nejvýše 15% ze základu daně, limit odpočtu pro právnické osoby činí 10% základu daně. Bezpříspěvkoví dárci krve mohou za jeden odběr krve pro daňové účely již v roce 2017 uplatnit částku 3 000 Kč, hodnota odběru orgánu od žijícího dárce nebo kostní dřeně se pro daňové účely oceňuje částkou 20 000 Kč.

Poskytnou-li dar manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí. Poskytnutí daru doložíme darovací smlouvou obsahující identifikaci dárce a obdarovaného, účel daru, čas a způsob jeho poskytnutí a pochopitelně i finanční částku či předmět daru. Protože svůj dar poskytujeme nezištně, neměli bychom ve smlouvě vyžadovat žádná kompenzační plnění či jednání.


Ing. Vladimír Opatrný,daňový poradce