Daňové zvýhodnění lze uplatnit na vyživované dítě

Daňové zvýhodnění lze uplatnit na vyživované dítě I za zdaňovací období roku 2013 si můžeme, při splnění podmínek uvedených v § 35c zákona o daních z příjmů, uplatnit nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s námi ve společné domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně. Protože při uplatňování tohoto nároku dochází. ...


I za zdaňovací období roku 2013 si můžeme, při splnění podmínek uvedených v § 35c zákona o daních z příjmů, uplatnit nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s námi ve společné domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně.. Protože při uplatňování tohoto nároku dochází k nesrovnalostem a chybám, zveřejnila 4. 11. 2013 Finanční správa České republiky v odpovědích na dotazy k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti výklad k pojmu vyživované dítě.
Podle platné zákonné úpravy se za vyživované dítě poplatníka považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk či vnučka, pokud jejich rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je
- nezletilým dítětem,
- zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání nebo se na budoucí povolání soustavně připravovat nemůže pro nemoc či úraz
- nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Na uplatnění nároku na daňové zvýhodnění nemá vliv dočasný pobyt dítěte mimo domácnost. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek.
Uzavře-li dítě manželství a žije-li v domácnosti s manželem (manželkou) a nemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč, může manžel nebo manželka uplatnit slevu na dani ve výši 24 840 Kč. Nemá-li však manžel či manželka příjmy, z nichž by bylo možné slevu na dani uplatnit, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo poplatník, u něhož jde ve vztahu k dítěti o péči nahrazující péči rodičů, pokud s ním dítě žije v domácnosti.
Vyživuje-li dítě v jedné domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit jen jeden z nich.
Z uvedené úpravy vyplývá, že zejména v podmínkách méně přehledných rodinných vztahů nemusí být uplatnění nároku na daňové zvýhodnění na vyživované dítě jednoduché. Rizikům, nepříjemnostem a sankcím spojeným s případnými chybami při nesprávném nárokování daňového zvýhodnění můžeme čelit důkladným prostudováním znění zákona nebo řešením konkrétní situace v součinnosti s daňovým odborníkem.

 

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce