Daňové změny 2014

Zákonné opatření Senátu mění daňové zákony V úterý 5. listopadu 2013 bylo ve Sbírce zákonů pod číslem 344/2013 Sb., publikováno zákonné opatření Senátu, které mění daňové zákony v souvislosti s předpokládanou účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.....

V úterý 5. listopadu 2013 bylo ve Sbírce zákonů pod číslem 344/2013 Sb., publikováno zákonné opatření Senátu, které mění daňové zákony v souvislosti s předpokládanou účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014. Oproti původnímu znění zákona, schváleného bývalou poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení 8. srpna 2013, provedl Senát formou zákonného opatření řadu úprav zvláště v zákoně o dani z příjmů.. Za nejzávažnější lze přitom považovat zejména tyto změny:
- majetek pořízený od 1. července 2013 do 30. června 2014, zařazený do 1. a 2. odpisové skupiny (dopravní prostředky, stroje, inventář apod.), nebude možné odepsat formou mimořádných odpisů za 12 měsíců,
- zdanění výplat podílů na zisku, dividendových příjmů, podílu na zisku tichého společníka, vypořádacího podílu při zániku účasti ve společnostech a družstvech a podílu na likvidačním zůstatku nebude osvobozeno od daně z příjmů,
- uplatnění daňových výhod u veřejně prospěšných poplatníků (poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, neziskových subjektů) nebude vázáno na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku. Veřejně prospěšným poplatníkem je podle §17a nového znění zákona o daních z příjmů poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Za veřejně prospěšného poplatníka se ale nepovažuje nadace, která podle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých zakladateli.
Zákonné opatření Senátu má vstoupit v účinnost, stejně jako nový občanský zákoník, 1. ledna 2014. Definitivní platnost čerstvě publikovaného zákonného opatření bude ovšem potvrzena schválením jeho textu novou poslaneckou sněmovnou, k němuž by mělo dojít na jejím prvním zasedání koncem listopadu.


Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce