Daňové změny 2013

9. 4. 2013

Vláda slibuje příznivé daňové změny Živnostníci stejně jako velké firmy a četné instituce vládu dlouhodobě žádají o prorůstová opatření, která by zvýšila poptávku zejména po investičních a spotřebních statcích,....

Vláda slibuje příznivé daňové změny
Živnostníci stejně jako velké firmy a četné instituce vládu dlouhodobě žádají o prorůstová opatření, která by zvýšila poptávku zejména po investičních a spotřebních statcích, snížila nezaměstnanost, vymanila hospodářství z vleklé recese a obnovila ekonomický růst. Vše nasvědčuje tomu, že vláda v závěrečné fázi svého mandátu - do parlamentních voleb zbývá 14 měsíců - hodlá těmto navýsost oprávněným a prospěšným požadavkům vyhovět. Podle zveřejněných informací by tak mohla učinit následujícími připravovanými změnami daňového systému, které by měly firmy motivovat k rozvoji podnikání a ke zvýšené investiční aktivitě:
- zrychlené odpisy majetku zařazeného do první, druhé a zčásti i třetí odpisové skupiny, tedy osobních a nákladních automobilů, výpočetní techniky, strojů a technologických zařízení, interiérů kanceláří apod. V návrhu se uvažuje, že např. celou hodnotu osobního automobilu by mohly firmy ve svých daňových nákladech uplatnit již v roce jeho pořízení,
- zrušení srážkové daně u vyplácených dividend, podílů na zisku obchodních společností a družstev. Firmy v současné době zdaňují svůj zisk 19%ní sazbou a z téhož zisku se při jeho výplatě akcionářům a společníkům odvede ještě 15%ní srážková daň. Ta by byla zrušena s platností od 1. Ledna 2014,
- výdělky studentů a učňů budou od daně z příjmů osvobozeny,
- limity daňového odpočtu poskytnutých darů se zvýší – pro fyzické osoby bude daňově účinná hodnota poskytnutého daru do výše 15% základu daně a pro právnické osoby 10%,
- podnikatelské subjekty si budou moci snížit daňový základ o hodnotu nakoupených výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných institucí,
- příjmy z příležitostných činností fyzických osob budou osvobozeny od daně z příjmů do 30 000 korun,
- rozšíří a zjednoduší se možnost tvorby daňově účinných opravných položek k hodnotě vyfakturovaných nezaplacených pohledávek.
Některé připravované změny by mohly platit od letošního září, jiné od počátku roku 2014. Neduhem daňového prostředí České republiky je nestabilita daňového systému a jeho změny vyhlašované většinou na poslední chvíli, což se absolutně neslučuje s finančním plánováním a strategií rozvojových změn firem. Motivační prorůstová opatření jsou přijímána bohužel pozdě. Téměř všechny výše uvedené změny byly paragrafově připraveny a zformulovány v letech 2010 a 2011. V důsledku časové prodlevy, s níž budou přijaty, došlo ke zbytečným makroekonomickým nákladům, škodám a ušlým ziskům, které nemohly být kompenzovány vládou praktikovaným zvyšováním daní a úspornými opatřeními.

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce