Daňové osvobození darů poskytnutých na vzdělávání, léčení a sociální služby

EET, daně , peníze.jpg

Nová úprava zákona o daních z příjmů provedená zákonem 170/2017 pozměnila a doplnila podmínky pro daňové osvobození darů (bezúplatných příjmů) poskytnutých fyzickým osobám na vzdělávání, léčení nebo na úhradu sociálních služeb.

Změna se týká i peněžitých částek poskytnutých zaměstnavatelem zaměstnanci na vzdělávání související s výkonem jeho pracovní činnosti ve firmě. Dosud je tento bezúplatný příjem podle ustanovení § 4a písm. j) zákona o dani z příjmů na straně zaměstnance od daně z příjmů osvobozen. To však platí pouze do konce roku 2017. S účinností od 1. 1edna 2018 dochází k podstatné změně, neboť od tohoto data zákon z daňového osvobození vylučuje peněžité příspěvky na vzdělávání zaměstnanců a osvobození od daně se vztahuje pouze na plnění poskytnutá zaměstnavatelem zaměstnanci na tento účel v nepeněžní formě.

Výše uvedený paragraf tak s účinností od roku 2018 stanoví, že od daně z příjmů fyzických osob je osvobozen bezúplatný příjem poplatníka v peněžité i nepeněžité podobě (dar), který jej nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí použije na vzdělávání, pokud se nejedná o příjem ze závislé činnosti, nebo na léčení, nebo na úhradu sociálních služeb, nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky. Nedojde-li ke splnění podmínek pro daňové osvobození, např. obdarovaný poplatník poskytnuté prostředky na stanovený účel nepoužije, je tento příjem považován za tzv. ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů a v roce, který následuje po jeho přijetí, musí být zdaněn.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce