Daňová zvýhodnění, slevy na dani a odpočty snižující základ daně musíme správci daně prokázat

Zákon o daních z příjmů umožňuje každému daňovému poplatníkovi snížit si svůj základ daně a tím i výslednou daň uplatněním slev na dani, daňových odpočtů a daňového zvýhodnění. Finanční gramotnost každého občana by proto měla zahrnovat znalost těchto významných forem daňové optimalizace

Zákon o daních z příjmů umožňuje každému daňovému poplatníkovi snížit si svůj základ daně a tím i výslednou daň uplatněním slev na dani, daňových odpočtů a daňového zvýhodnění. Finanční gramotnost každého občana by proto měla zahrnovat znalost těchto významných forem daňové optimalizace. Protože nárok na uplatňování daňových slev, odpočtů a zvýhodnění je podmíněn splněním zákonem stanovených podmínek, je nezbytné spolu s daňovým přiznáním správci daně předložit i příslušné přílohy dokládající jejich splnění. Jde zejména o následující doklady a potvrzení:
- slevu na manželku dokládáme při prvním uplatnění nároku na slevu oddacím listem,
- slevu na dani z titulu invalidity prvního a druhého stupně rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a dokladem o jeho výplatě, v případě invalidity třetího stupně dokladem o výplatě invalidního důchodu a průkazkou ZTP/P
- slevu na studium potvrzením školy o studiu a v případě zahraničního studia i rozhodnutím MŠMT,
- poskytnutí daru na veřejně prospěšné účely potvrzením příjemce daru o výši a účelu daru (darovací smlouva, potvrzení transfuzní stanice, pořadatele veřejné sbírky apod.),
- odpočet úroku na bytovou potřebu při prvním uplatnění smlouvou o hypotečním či podobném úvěru a dalšími doklady podle účelu úvěru vyžadované zákonem a potvrzením stavební spořitelny nebo banky o skutečné výši zaplacených úroků a v dalších letech potvrzením o zaplacení úroků,
- odpočet penzijního připojištění a penzijního připojištění při prvním uplatnění pojistnou smlouvou a pokaždé potvrzením instituce penzijního pojištění o roční výši plateb,
- odpočet příspěvku na soukromé životní pojištění poprvé pojistnou smlouvou nebo pojistkou, každoročně potvrzením pojišťovny o výši plateb,
- příspěvky odborové organizaci potvrzením odborové organizace o jejich zaplacení
- odpočet na úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání potvrzením autorizované osoby o úhradě,
- daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti rodným listem dítěte, úředním listem o osvojení dítěte, úředním dokladem o svěření dítěte do péče.
A znovu připomínám, že vyplnění daňového přiznání včetně shromáždění všech povinných příloh bychom neměli odkládat na poslední chvíli. Včasným jednáním ušetříme nepříjemné komplikace sobě i pracovníkům správce daně.
Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce

 

 

Každý daňový poplatník chce ve svém daňovém přiznání využít všechny zákonné možnosti snížení základu daně, daňových zvýhodnění a slev. Při podání daňového přiznání, ve kterém jejich uplatnění nárokujeme, musíme správci daně prokazatelným způsobem doložit, že jsme v daném zdaňovacím období zákonem stanovené podmínky pro jejich uplatnění splnili. Jedná se zejména o následující doklady a potvrzení:
- potvrzení příjemce daru o výši daru a jeho účelu – může jím být darovací smlouva, potvrzení transfuzní stanice, potvrzení pořadatele veřejné sbírky o zaplacení či předání daru apod., při daňovém uplatnění hodnoty daru
- smlouvu o úvěru na bytovou potřebu, potvrzení stavební spořitelny nebo banky o skutečné výši zaplacených úroků případně další doklady požadované správcem daně (např. výpis z listu vlastnictví, doklad o trvalém bydlišti, ohlášení stavby, nájemní smlouvu, potvrzení o splacení členského vkladu bytovému družstvu apod.) při odpočtu úroků na pořízení bytové potřeby,
- smlouvu o penzijním připojištění a její dodatky, potvrzení penzijního fondu o zaplacených příspěvcích při odpočtu penzijního připojištění,
- smlouvu o soukromém životním pojištění a její případné dodatky, potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném při odečtu částek na soukromé životní pojištění,
- potvrzení autorizované osoby o výši úhrady za provedení zkoušek při odpočtu částek vynaložených na další vzdělávání,
- potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od všech zaměstnavatelů,
- rozpis čerpání ztrát z uplynulých zdaňovacích období při uplatnění odpočtu ztráty vzniklé a vyměřené za předchozí zdaňovací období.
K daňovému přiznání se automaticky nepřikládají např. smlouvy o sdružení fyzických osob, čestné prohlášení manželky, že neměla vlastní příjem převyšující 68 000 Kč, potvrzení o studiu, potvrzení o zaplacených příspěvcích odborové organizaci apod. Všechny tyto doklady si však finanční úřad v individuálních případech může vyžádat.
Užitečnou radou na závěr je doporučení neponechat vyplnění daňového přiznání na poslední chvíli a včas shromáždit všechny povinné přílohy a potvrzení. Vyhneme se nepříjemným a zbytečným komplikacím a naši ohleduplnost určitě ocení i pracovníci správce daně.
Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce