Daňová podpora odbornému vzdělávání

Daňová podpora odbornému vzdělávání Aktuálně schvalované nové znění zákona o daních z příjmů obsahuje významná ustanovení o daňové podpoře odborného vzdělávání. V novelizovaném textu zákona tuto podporu vymezují 3 nové paragrafy:...

Aktuálně schvalované nové znění zákona o daních z příjmů obsahuje významná ustanovení o daňové podpoře odborného vzdělávání. V novelizovaném textu zákona tuto podporu vymezují 3 nové paragrafy:
- § 34d - Obecné ustanovení o odpočtu na podporu odborného vzdělávání
- § 34g - Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání
- § 34h – Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta.
Za odborné vzdělávání zákon považuje praktické vyučování ve středním vzdělávání podle školského zákona nebo odbornou praxi ve vyšším odborném vzdělávání podle školského zákona uskutečňovanou na pracovišti subjektu, který má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělávání a uzavřel se střední nebo vyšší odbornou školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání. Za odborné vzdělávání se považuje i vzdělávací činnost v rámci akreditovaného studijního programu vysoké školy uskutečňovaná na pracovišti příslušného subjektu za stejných podmínek.
Podnikatelské subjekty, ať už fyzické či právnické osoby, pokud se středními, vyššími odbornými či vysokými školami uzavřou smlouvu o praktickém vyučování a vyhoví všem dalším zákonným podmínkám, budou mít nárok na uplatnění daňového odpočtu z hodnoty majetku pořízeného a využívaného v souvislosti se zabezpečením odborného vzdělávání. Dále si budou moci snížit základ daně o odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta ve výši součinu 200 Kč a počtu hodin uskutečněných v období na pracovišti poplatníka v rámci praktického vyučování, odborné praxe nebo vzdělávací činnosti v rámci akreditovaného studijního programu vysoké školy.
Pro účely prokázání doby provozu majetku a počtu uskutečněných hodin praktického vyučování, odborné praxe a vzdělávací činnosti bude poplatník povinen vést třídní knihu nebo obdobnou evidenci obsahující průkazné údaje o poskytované vzdělávací činnosti a jejím průběhu.
Pokud se podaří legislativní proces dokončit a novelizovaný zákon vyjde ve sbírce zákonů do 31. 12. 2013, odpočty na podporu odborného vzdělávání uplatníme poprvé za zdaňovací období roku 2014.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce