Dani z příjmů fyzických osob podléhá i široká paleta tzv. ostatních příjmů

Zákon o daních z příjmů vymezuje v § 10 kategorii tzv. ostatních příjmů. Jsou to příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku poplatníka, ale nepatří přitom k příjmům plynoucím z výkonu závislé činnosti (mzdy), z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku ani z pronájmu a současně se nejedná se o příjmy od daně osvobozené.

Patří mezi ně zejména
- příjmy z příležitostných činností,
- z příležitostného pronájmu movitých věcí (ostatním příjmem ovšem není příležitostný pronájem nemovitostí!),
- ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem,
- příjmy z prodeje bytů, rodinných domů a jiných nemovitostí a movitého majetku, pokud nejsou splněny podmínky pro jejich daňové osvobození,
- příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, členských práv a povinností k družstvu, pokud se nejedná o příjmy osvobozené podle § 4 zákona o daních z příjmů, apod.
U příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (např. příjem z prodeje dřeva z vlastního lesa, prodej telat, drůbeže, ovoce a zeleniny z vlastní zahrady apod.), lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80%. Pokud poplatník v roce 2013 měl např. příjmy z prodeje dřeva z vlastního lesa ve výši 200 000 Kč, jeho dílčí základ  daně z ostatních příjmů při využití 80%ního výdajového paušálu bude činit 40 000 Kč (příjmy 200 000 –  výdaje160 000).
První ze tří výše uvedených příjmů – příjmy z příležitostných činností, z příležitostného pronájmu movitých věcí a ze zemědělské výroby, kterou neprovozuje podnikatel – jsou od daně z příjmů osvobozeny, pokud jejich úhrn u poplatníka  ve zdaňovacím období nepřesáhne 20 000 Kč.
Za příležitostnou činností se považuje  činnost, která není vykonávána pravidelně a poplatník, který jí vykonává, nesmí být při výkonu práce pro   objednatele povinen dbát jeho příkazů.
Z pozorné četby výše uvedeného textu vyplývá, že povinnost podat daňové přiznání mají i poplatníci s  příjmy na první pohled s daněmi a úřady nespojovanými, např. z  prodeje andulek, papoušků, akvarijních rybiček, štěnat, koťat apod., pokud jejich příjmy v roce 2013 přesáhly 20 000 Kč.      

Ing. Vladimír Opatrný 
daňový poradce