Daně a přílohy

13. 3. 2013

Nároky na daňové slevy, odpočty a zvýhodnění dokládáme přílohami a potvrzeními I v roce 2012 si můžeme základ daně z příjmů a výši své daňové povinnosti v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob snížit uplatněním slev na dani, daňových odpočtů a....

I v roce 2012 si můžeme základ daně z příjmů a výši své daňové povinnosti v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob snížit uplatněním slev na dani, daňových odpočtů a daňového zvýhodnění. Nárok na daňové slevy, odpočty a zvýhodnění je ovšem vázán na zákonem stanovené podmínky, jejichž splnění musíme doložit přílohami, které správci daně předkládáme spolu s daňovým přiznáním.. Jde zejména o následující doklady a potvrzení:
- slevu na manželku dokládáme při prvním uplatnění nároku na slevu oddacím listem,
- slevu na dani z titulu invalidity prvního a druhého stupně rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a dokladem o jeho výplatě, v případě invalidity třetího stupně dokladem o výplatě invalidního důchodu a průkazkou ZTP/P
- slevu na studium potvrzením školy o studiu a v případě zahraničního studia i rozhodnutím MŠMT,
- poskytnutí daru na veřejně prospěšné účely potvrzením příjemce daru o výši a účelu daru (darovací smlouva, potvrzení transfuzní stanice, pořadatele veřejné sbírky apod.),
- odpočet úroku na bytovou potřebu při prvním uplatnění smlouvou o hypotečním či podobném úvěru a dalšími doklady podle účelu úvěru vyžadované zákonem a potvrzením stavební spořitelny nebo banky o skutečné výši zaplacených úroků a v dalších letech potvrzením o zaplacení úroků,
- odpočet penzijního připojištění a penzijního připojištění při prvním uplatnění pojistnou smlouvou a pokaždé potvrzením instituce penzijního pojištění o roční výši plateb,
- odpočet příspěvku na soukromé životní pojištění poprvé pojistnou smlouvou nebo pojistkou, každoročně potvrzením pojišťovny o výši plateb,
- příspěvky odborové organizaci potvrzením odborové organizace o jejich zaplacení
- odpočet na úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání potvrzením autorizované osoby o úhradě,
- daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti rodným listem dítěte, úředním listem o osvojení dítěte, úředním dokladem o svěření dítěte do péče,
- další přílohy a potvrzení, které si vyžádá správce daně.
A stejně jako každý rok připomínám, že vyplnění daňového přiznání včetně shromáždění všech potřebných příloh a potvrzení bychom neměli odkládat na poslední chvíli. Včasným jednáním ušetříme nepříjemné komplikace sobě i pracovníkům správce daně.


Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce