Daně a povinnost podnikatelů, 23.3.2020

Jaký je současný stav daňové legislativy ke dni 23.3.2020.

- Ministryně financí vydala svoje rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále pokyn
GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

- Nikomu není prodloužen termín pro podávání DAP (daňové přiznání) k daním z příjmů. PO i FO ale budou prominuty sankce za pozdní podání DAP i pozdní úhradu daně do 1.7.20. Není nutno dokládat souvislost s epidemií.

- Výše uvedeným prominutím sankcí není dotčena povinnost oznámit ve lhůtě do 1. 4. případné přijetí osvobozených příjmů nad 5 mil Kč dle §38v ZDP.

- Plošně jsou prominuty pokuty 1 tis Kč za pozdě podané KH - kontrolní hlášení (bez výzvy správce daně) v období březen až červenec 2020.

- Nejsou prominuty sankce za pozdě podané DAP (daňové přiznání) k DPH (pokuta za pozdní tvrzení), ani za prodlení s platbou DPH (úroky z prodlení). Lze ale žádat o posečkání včetně prominutí úroků z posečkání (splátkový kalendář), nebo o prominutí úroků z prodlení. Bude-li takové žádosti vyhověno, promíjí se automaticky pokuta za prodlení s podáním DAP. Žádosti jsou nyní osvobozeny od správního poplatku, budou-li podány do 31.7.20.

- Zatím není jasné, jak to bude s případnými úlevami u soc. a zdr. pojistného OSVČ, toto je zatím v legislativním procesu a je to podmíněno schválením poslaneckou sněmovnou.

Předkládá
--
Ing. Vladimíra Žďárská
jednatelka společnosti
Regioinfo
tel.  +420 482710625
mobil +420 603521803