Daně a nespolehliví plátci

21. 8. 2012

Poslanecká sněmovna projednává návrh na změnu zákona o dani z přidané hodnoty. Nové znění zákona zavádí v § 106a velice problematický institut nespolehlivého plátce. Stane se jím na základě rozhodnutí správce daně takový plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti ke správě daně. V důvodové zprávě ke změně zákona se uvádí, že za typické povinnosti vznikající při správě daně z přidané hodnoty lze považovat například povinnost podat daňové přiznání, povinnost uhradit daň, povinnost součinnosti se správcem daně při daňové kontrole nebo při ověřování skutečností uvedených v daňovém přiznání či registračních údajích........

Poslanecká sněmovna projednává návrh na změnu zákona o dani z přidané hodnoty. Nové znění zákona zavádí v § 106a velice problematický institut nespolehlivého plátce. Stane se jím na základě rozhodnutí správce daně takový plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti ke správě daně. V důvodové zprávě ke změně zákona se uvádí, že za typické povinnosti vznikající při správě daně z přidané hodnoty lze považovat například povinnost podat daňové přiznání, povinnost uhradit daň, povinnost součinnosti se správcem daně při daňové kontrole nebo při ověřování skutečností uvedených v daňovém přiznání či registračních údajích Správce daně pak způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní, že plátce je nespolehlivým plátcem.
Ale zveřejněním v registru hanby celá záležitost neskončí. Zákon v § 109 stanoví, že příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. Důvodová zpráva nám dále sděluje, že vzhledem k tomu, že informace o tom, že plátce je nespolehlivým plátcem, bude veřejně dostupná, může si kterýkoliv plátce ověřit, s kým obchoduje, nebo obchodovat zamýšlí. V případě, že si plátce nezkontroluje, zda se jedná o nespolehlivého plátce, anebo navzdory tomu, že se jedná o nespolehlivého plátce, s ním bude obchodovat, bude ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které od takového plátce přijme.
Přeloženo do srozumitelnější češtiny: jestliže neověřím, že firma, která mi prodá zboží či poskytne službu se nenachází na seznamu nespolehlivých plátců a neodvede z dodávky zboží nebo z poskytnutí služby daň, budu tuto daň povinen zaplatit za ní.
Seznam neplatičů má být obsáhlý a má zahrnovat tisíce firem. Kromě problematického ručení za neodvedenou daň nutkavě přemýšlím, jaké důsledky pro státní finance přinese situace, kdy na seznamu hanby se omylem octne i spolehlivý plátce a následně přijde o veškeré zakázky, firma zanikne nebo utrpí závažnou újmu, lidi přijdou o práci atd. atd. Protože tuto eventualitu vůbec nelze vyloučit, měl by zákon obsahovat kromě institutu nespolehlivého plátce i institut ručení za škody vzniklé chybami při jeho uplatňování.


Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce