Daň z nemovitých věcí je splatná do konce května

29. 5. 2015

Právní úpravu daně z nemovitých věcí nalezneme v zákoně 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Tento zákon ve svých jednotlivých částech vymezuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Pod nový a dříve neužívaný pojem jednotka můžeme zahrnout byt, nebytový prostor, soubor bytů a soubor nebytových prostor apod.

Daň z nemovitých věcí je podle ustanovení  § 15 citovaného zákona splatná:
- u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Podle zákona o zemědělství je zemědělským podnikatelem fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Zemědělskou výrobou se rozumí také hospodaření v lesích,
- u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května. Ke stejnému datu můžeme daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i tehdy je-li naše daňová povinnost vyšší než 5 000 korun, avšak částka přesahující první splátku není ve smyslu daňového řádu považována za přeplatek a nelze jí použít na úhradu případného nedoplatku na jiné dani. 
Protože v letošním roce 31. květen připadne na neděli, bude lhůta pro úhradu daně zachována pokud jí správce daně obdrží i v pondělí 1. června.          
Ke správě daně z nemovitých věcí je místně příslušný finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází.


        Ing. Vladimír Opatrný
        daňový poradce