Daň z nabytí nemovitých věcí bude od počátku roku 2016 platit nabyvatel nemovitosti

15. 10. 2015

Daň z nabytí nemovitých věcí je majetkovou daní, jejímž předmětem je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem na území České republiky, k nimž zákon řadí pozemky, stavby, části inženýrské sítě, právo stavby i spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech. Zákonné opatření Senátu č. 240/2013, Sb., které daň z nabytí nemovitých věcí vymezuje, nahradilo dříve platný zákon o dani z převodu nemovitostí, který byl k 31. 12. 2013 zrušen.

Znění  zákonného opatření bude po dvou letech účinnosti novelizováno, protože praktická aplikace jeho současně platné právní úpravy vyvolává velké problémy u daňových poplatníků i správců daně.
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí je totiž jediným daňovým zákonem, který umožňuje, aby o tom, kdo daň zaplatí, zdali převodce nemovitosti nebo její nabyvatel, rozhodli při splnění zákonem stanovených podmínek samotní poplatníci. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je podle současně platného znění zákona převodce, pokud jde o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou, a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel.

Je-li poplatníkem daně převodce, vzniká mu daňová povinnost v okamžiku nabytí nemovité věci kupujícím, což znamená, že daň zaplatí za nabytí nemovitých věcí jiným subjektem.
Tato úprava  je v rozporu s vymezením předmětu daně z nabytí nemovitostí, jímž je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Z koncepce majetkových daní, které jsou svým charakterem úzce spjaty s majetkem, jasně vyplývá, že poplatníkem této daně má být ten, kdo nemovitou věc nabývá, tedy nabyvatel.

Nejvýznamnější změnou zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí proto s účinností od 1. ledna 2016 bude nové znění § 1 odst.1: „Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel  vlastnického práva k nemovitým věcem.“

Sjednocení poplatníka daně v osobě nabyvatele zjednoduší právní úpravu, odstraní existující výkladové problémy a přiblíží znění zákona zahraniční úpravě, neboť ve většině zemí Evropské unie je poplatníkem daně nabyvatel nemovité věci.

Podle přechodného ustanovení se pro daňové povinnosti i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé před dnem účinnosti nového znění zákona, tedy před 1. lednem 2016,  použije právní úprava platná před jeho změnou.


       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce