Daň silniční 2013

29. 1. 2013

Zákon o dani silniční v § 15 stanoví, že poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost k této dani je povinen podat daňové přiznání.....

Zákon o dani silniční v § 15 stanoví, že poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost k této dani je povinen podat daňové přiznání nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce nebo poplatníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení. V tomto přiznání se uvádějí i vozidla od daně osvobozená. Za zdaňovací období roku 2012 musíme daňové přiznání podat do čtvrtka 31. ledna 2013.
Je vhodné si připomenout, že předmětem silniční daně jsou pouze vozidla splňující současně všechny následující podmínky:
- jde o silniční vozidlo,
- toto vozidlo je registrováno v České republice,
- je provozováno na území České republiky,
- je používáno k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo je používáno v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání.
Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, určená k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.
Poplatníkem daně, tedy osobou, která musí daň zaplatit, je fyzická nebo právnická osoba, která
- je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,
- užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel,
- zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňové povinnost nevznikla již provozovateli vozidla.
Poplatník daně je povinen v daňovém přiznání si daň sám vypočítat a zaplatit ji správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
Často se zapomíná, že poplatníky silniční daně se stanou i „nepodnikající“ provozovatelé vozidel zapsaní v technickém průkazu když své vozidlo zapůjčí osobě, která jej použila nebo používá k podnikání, stejně jako podnikatelé, kteří výdaje spojené s provozem vozidla neuplatňují ve svém účetnictví či daňové evidenci.
Již tradičně přeji nám všem, kteří se včas a správně se silniční daní vyrovnáme, aby peníze z jejího výběru se na zvelebení silnic skutečně použily, protože ty to zvláště po každé zimě naléhavě potřebují.


Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce