Chyby v daňovém přiznání můžeme opravit

7. 4. 2015

Středa 1. dubna 2015 byla řádným termínem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za zdaňovací období roku 2014. Uzavírání účetnictví či daňové evidence a následné zpracování daňového přiznání se jako každá lidská činnost neobejde bez chyb a omylů, které způsobí, že jsme buďto ošidili stát a zaplatili mu nižší daň nebo naopak jsme v důsledku chyb či nedostatku informací zaplatili chybně na dani více a způsobili si vlastní finanční újmu.

Daňový řád na tyto bohužel často se vyskytující situace pamatuje a v paragrafu 141 stanoví způsoby, kterými můžeme nesprávně stanovenou daň deklarovanou v dříve podaném daňovém přiznání opravit a uvést na pravou míru. V odstavci 1 uvedeného paragrafu se poplatníkovi, který zjistí, že daň kterou přiznal a zaplatil má být vyšší, stanoví povinnost podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém chybu zjistí, dodatečné daňové přiznání a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. V dodatečném daňovém přiznání musí uvést rozdíl oproti poslední známé dani a den jeho zjištění.
 Např. 5. května 2015 poplatník daně z příjmů fyzických osob zjistí, že v daňovém přiznání podaném 1. dubna 2015 nesprávně stanovil svoji daň ve výši 250 000 Kč, zatímco  její správná hodnota měla být 310 000 Kč. Podle daňového řádu je povinen nejpozději do konce června podat příslušné dodatečné daňové přiznání a ve stejné lhůtě dlužnou daň doplatit.
Stejným způsobem se postupuje i tehdy,  zjistí-li se, že poplatník nesprávně přiznal a zaplatil vyšší daň. V tomto případě ale daňový řád nestanoví povinnost, nýbrž deklaruje oprávnění poplatníka podat ve výše uvedených lhůtách dodatečné daňové přiznání na daň nižší.


      Ing. Vladimír Opatrný
      daňový poradce