Aktuální daňové informace červenec 2021

calculator-1680905-1920-j.jpg

Nová pravidla v oblasti DPH od 1. 7. 2021

Zákon o DPH  od 1. července 2021  zásadně mění úpravu podmínek u elektronického obchodování (e-commerce), zejména prodejcům zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), dále digitálních platforem nebo dovozcům zboží z třetí země. 

Novela zákona o DPH vychází z nových pravidel a změn právních předpisů EU, které musí všechny členské státy povinně promítnout do svých národních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty.

Účinnost nové úpravy, vedené v legislativním procesu jako sněmovní tisk č. 867, měla nastat od 1. 7. 2021. Díky dlouhodobé legislativní mizérii a trestuhodné neschopnosti administrovat zásadní předpisy v náležitých termínech, však legislativní proces novely ZDPH k 1. 7. 2021 dokončen nebyl, zákon přijat nebyl a nedošlo k jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Finanční správa ČR proto 21. 6. 2021 vydala informaci k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování s plánovanou účinností od 1. 7. 2021 s tímto textem:

„Daňové subjekty mohou od 1. 7. 2021 postupovat podle přímého účinku směrnice o DPH, neboť z důvodu prodlevy v legislativním procesu nebyla dosud schválena novela zákona o DPH. Směrnice o DPH zavádí nová pravidla u prodeje zboží na dálku (původně zasílání zboží), při obchodování se zbožím přes digitální platformy a u dovozu zboží nízké hodnoty. Daňové subjekty mohou plně využívat také zvláštní režim jednoho správního místa One Stop Shop pro zjednodušení odvodu DPH v rámci EU u vybraných plnění.“

         K legislativnímu posunu se rovněž vymezuje obsah Finančního zpravodaje č. 30/2021 ze dne 27. července 2021,  jehož obsah zmiňuji v bodu č. 4 této informace.       

Nová úprava zákona o DPH se týká:

Zdaňování u zasílání zboží mezi členskými státy

 

zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR z třetí země

 

dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma)

 

rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop)

 

         Změny pravidel DPH v oblasti e-commerce a jejich zjednodušení pro odvod DPH v rámci zvláštního režimu (One Stop Shop)  se dotýkají plnění pro koncové spotřebitele (tzn. B2C).

         Zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR a nová pravidla u plnění, která usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, se dotknou i plnění  podnikatel-podnikatel (B2B).

 

  1. Změny v zasílání zboží

Terminologická změna v úpravě zasílání zboží koncovým spotřebitelům mezi členskými státy EU spočívá v nahrazení pojmu zasílání zboží pojmem prodej na dálku.

Současně se mění pravidla pro určení ve kterém členském státě dodavatel zdaňuje zasílání zboží, prodej na dálku. Typickou formou prodeje zboží na dálku (dříve zasílání zboží) je prodej prostřednictvím e-shopů z České republiky koncovým zákazníkům EU).

Zasílání zboží do 30. 6. 2021

Před novelou zákona o DPH (dále ZDPH) do 30. 6. 2021 platilo, že zasílání zboží podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání, pokud byl překročen limit stanovený tímto členským státem, a to ve výši bez daně za kalendářní rok nebo bezprostředně předcházející kalendářní rok. Členské státy si mohly zvolit limity ve výši 35 000 EUR nebo 100 000 EUR. Pokud limit překročen nebyl, podléhalo zasílání zboží DPH v členském státě, kde  zboží bylo při zahájení přepravy nebo odeslání zboží.

Příklad: Prodejce zboží, který je plátcem, prodává zboží prostřednictvím e-shopu a zasílá je z České republiky koncovým spotřebitelům v České republice, na Slovensko a do Německa. Limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem je 35 000 EUR a Německem 100 000 EUR. Prodejce zákazníkům od 1. 1. 2021 do 30.6. 2021 zaslal zboží na Slovensko ve výši 40 000 EUR a do Německa za 15 000 EUR.

Řešení: Prodej zboží koncovým spotřebitelům v České republice podléhá české DPH a přiznává ji v daňovém přiznání podávaném v České republice.  

         Protože překročil limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem ve výši 35 000 EUR, zdanil zasílané zboží na Slovensku slovenskou DPH již od zaslaného zboží, kterým tento limit překročil a zároveň se musel registrovat k DPH na Slovensku.

         Limit pro zasílání zboží stanovený Německem ve výši 100 000 EUR však nepřekročil a zboží zasílané do Německa zdanil českou DPH v České republice.  Limit pro zasílání zboží nepřekročil, k DPH se v Německu nezaregistroval.

 

Prodej zboží na dálku od 1. 7. 2021 (dříve zasílání zboží)

Od 1. 7. 2021 se ruší limity 35 000 EUR nebo 100 000 EUR a vzniká jediný limit ve výši 10 000 EUR bez daně na prodej zboží na dálku a poskytnutí TBE služeb (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby, bližší vymezení TBE služeb nalezneme v § 10i ZDPH).

Tento limit pro prodej zboží na dálku a poskytnutí TBE služeb je společný pro všechny členské státy EU.

Prodej zboží na dálku včetně poskytnutí TBE služeb, pokud je limit 10 000 EUR překročen v kalendářním roce nebo v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce, podléhá od 1. 7. 2021 DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, anebo v případě TBE služeb v místě příjemce služby.

Pokud u prodaného zboží na dálku a poskytnutých TBE služeb limit 10 000 EUR překročen není, zdaňuje se prodej zboží na dálku v členském státě usazení, ve kterém dochází k zahájení přepravy nebo odeslání zboží, anebo u poskytnutí služeb v členském státě, ve kterém má poskytovatel služby sídlo nebo provozovnu.

Příklad: Prodejce zboží, který je plátcem DPH, prodává prostřednictvím e-shopu zboží koncovým spotřebitelům v České republice, na Slovensko a do Německa. Podle původní úpravy ZDPH do 30. 6. 2021 je limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem 35 000 EUR a Německem 100 000 EUR. Prodejce zaslal od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 zákazníkům na Slovensko zboží v hodnotě 40 000 EUR a do Německa za 15 000 EUR. 1.7.2021 prodal na Slovensko zboží  na dálku v hodnotě 1 000 EUR a do Německa rovněž za 1 000 EUR. TBE služby prodejce zboží neposkytuje.

Řešení: Do 30. 6. 2021 prodejce zboží zdaňoval zaslané zboží na Slovensko slovenskou DPH od okamžiku prodeje zboží, kterým překročil limit 35 000 EUR. Zboží zaslané do 30. 6. 2021 do Německa zdanil českou daní , protože limit 100 000 EUR stanovený Německem nepřekročil.

         Prodeje zboží na dálku ze dne 1. 7. 2021 a všechny následující prodeje prodejce zboží na dálku zdaňuje v členských státech, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání zboží, protože překročil limit 10 000 EUR v roce 2021 z prodejů zboží do všech členských států EU. (celkem jeho prodeje zboží na dálku resp. zasílání zboží do všech členských států EU činí 57 000 EUR).

         Prodeje zboží na dálku proto prodejce zboží zdaňuje na Slovensku slovenskou DPH, ale v Německu se musí registrovat k DPH a začít zdaňovat tyto prodeje německou DPH.

         Nově od 1. 7. 2021 může prodejce zboží na dálku eliminovat registraci k DPH v Německu, ale i na Slovensku, tím, že se registruje do nově vzniklého zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. „One Stop Shop“(dále též OSS) v České republice. Přes OSS může prostřednictvím tuzemského správce daně odvádět německou DPH z prodejů na dálku v Německu, aniž by se tam musel k dani zaregistrovat. Pokud se plátce daně rozhodne používat OSS pro odvod DPH musí tak učinit i pro prodeje zboží na dálku na Slovensko. Slovenskou DPH bude tedy odvádět přes OSS a registraci k DPH na Slovensku může zrušit. V rámci OSS v režimu EU podává prodejce pouze jedno přiznání pro odvod DPH ve všech členských státech, kam prodává zboží na dálku a poskytuje služby koncovým zákazníkům.     

 

Nová pravidla platí i pro podnikající osoby, které nejsou dosud registrovány jako plátci DPH.

 

  1. Zrušení osvobození od DPH u dovozu zboží do 22 EUR

Novela ZDPH ruší osvobození od DPH u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR. Veškerý dovoz ze třetích zemí, např. z Číny, USA, Ruska apod., bude podléhat DPH s výjimkou dovozu zboží, u kterých se uplatní osvobození od daně např. z důvodu humanitární pomoci. Zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 150 EUR zůstává i nadále osvobozeno od cla.

 

  1. Prodej zboží přes digitální platformy

Od 1. 7. 2021 budou do odvodu DPH zapojeni povinně i provozovatelé elektronických rozhraní (digitální platformy), které usnadňují dodání zboží na území EU mezi zahraniční osobou (osoba, která nemá sídlo ani provozovnu na území EU – např. dodavatel z USA, z Číny) a koncovým spotřebitelem v EU.

         Obecně je provozovatelem elektronického rozhraní osoba, která provozuje elektronické tržiště, na kterém nabízí možnost prodeje zboží ostatním dodavatelům zboží a kde dochází ke spojení těchto dodavatelů zboží s koncovým zákazníkem vedoucímu k dodání zboží. Provozovatel elektronického rozhraní tedy usnadňuje dodání mezi dodavateli zboží a koncovými spotřebiteli v EU.

         Za provozovatele elektronického rozhraní se nepovažuje osoba, která prodává vlastním jménem a na vlastní účet prostřednictvím e-shopu své vyrobené či nakoupené zboží, se kterým má právo nakládat jako vlastník. 

Příklad: provozovatel elektronického rozhraní, který je plátcem DPH v České republice, provozuje elektronické tržiště, na kterém nabízí zboží prodejců se sídlem v třetí zemi (např. USA) zákazníkům v EU. Provozovatel elektronického rozhraní zajišťuje celý nákupní proces mezi prodejcem zboží a zákazníkem včetně objednání zboží, zpracování platby a zákaznického servisu. Zboží prodejců se již nachází v distribučním skladu v České republice a je z něho expedováno zákazníkům. Dne 2. 7. 2021 se přes provozovatele elektronického rozhraní uskuteční prodej zboží koncovému spotřebiteli (občanovi) v ČR a koncovému spotřebiteli do Německa.

Provozovatel elektronického rozhraní přebírá povinnost DPH namísto prodejce z USA jako by jej uskutečnil on sám.

Další detaily a  příklady k uváděnému tématu obsahuje Informace Finanční správy ČR z 26.5.2021.

 

  1. Finanční zpravodaj 30/2021 ze dne 27. července 2021 – Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS od 1. 7. 2021

V rámci zjednodušení plnění povinností k DPH je pro poskytovatele vybraných služeb zaveden zvláštní režim jednoho správního místa. Tento režim se rovněž označuje jako tzv. Mini One Stop Shop, u něhož dochází od 1. 7. 2021 k rozšíření odvodu DPH o další plnění tzv. One Stop Shop.

K rozšíření odvodu DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa dochází v souvislosti se změnami Směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o společném systému DPH. Tyto změny jsou součástí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon 235/2004 Sb., o DPH a celní zákon.

S ohledem na prodlevy v legislativním procesu novely zákona o DPH může daňový subjekt od 1. 7. 2021 do dne předcházející dni nabytí účinnosti novely ZDPH postupovat standardně ve smyslu ustálené judikatury Soudního dvora EU, tj. uplatnit přímý účinek směrnice. Vyplývá z toho, že i přes posun účinnosti právní úpravy v tuzemsku, mohou daňové subjekty plně od 1. 7. 2021 využít OSS pro odvod DPH.

Finanční zpravodaj č. 30/2021 z 27.7.2021 dále obsahuje konkrétní informace k provádění plateb DPH v režimu OSS, které je třeba provést bezhotovostním převodem na číslo bankovního účtu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj vedeného v České národní bance v eurech.

 

28. července 2021 

Ing. Vladimír Opatrný, daňový poradce č. 790, e-mail:opatrny@opatrny.cz