3. duben 2018: termín přiznání k danim z příjmů za rok 2017

Obě příjmové daně, daň z příjmů fyzických osob i daň z příjmů právnických osob, se vyměřují za zdaňovací období 12 měsíců. Daňový řád stanoví, že přiznání k těmto daním se podávají nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Protože u většiny daňových subjektů podléhajících daním z příjmů je zdaňovacím obdobím kalendářní a nikoliv hospodářský rok, nejzazším termínem pro podání jejich daňových přiznání k daním z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2017 bude úterý 3. dubna 2018, neboť 1. duben připadne na neděli, která je dosud dnem pracovního klidu, a pondělí 2. dubna je pondělím velikonočním.

Odlišná termínová úprava platí pro poplatníky daně z příjmů, jejichž účetní závěrku musí podle zákona o účetnictví ověřit auditor nebo jejichž daňové přiznání zpracuje a předloží zplnomocněný daňový poradce. Pro tyto poplatníky daňový řád stanoví lhůtu pro podání daňového přiznání do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období - v roce 2018 tak musí učinit nejpozději do pondělí 2. července, protože první červencový den připadne rovněž na neděli.

    Abychom zachovali šestiměsíční lhůtu pro podání daňového přiznání v případě, že jeho zpracování svěříme daňovému poradci, musíme příslušnou plnou moc k zastupování doručit na územně příslušný finanční úřad před uplynutím neprodloužené tříměsíční lhůty, tedy nejpozději do úterý 3. dubna 2018.

  Nedodržení lhůty pro podání daňového přiznání je spojeno s nepříjemnými finančními sankcemi. Daňový řád v § 250 stanoví, že poplatníkovi, který nepodá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv tak učinit měl, nebo toto přiznání podá po zákonem stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně.

Neuhradíme-li daň v zákonem stanoveném termínu, zaplatíme za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně až do dne její úhrady včetně, i úrok z prodlení. Při placení daně nesmíme zapomenout na skutečnost,  že daň je uhrazena teprve dnem připsání částky daně na účet správce daně a nikoli dnem, kdy částka odejde z našeho účtu.

Přestože zpracování daňového přiznání není pro většinu lidí nejzábavnější činností, neměli bychom s jeho sestavením otálet a odkládat ho na poslední chvíli.     

 

                                                                                                   Ing. Vladimír Opatrný                                                                                                    daňový poradce