3.1.2021_Daňový balíček v definitivní verzi a další aktuality

237money-3818437_1920.jpg

Vladimír Opatrný_3.1.2021_Ministerstvo financí ČR 31. 12. 2020 aktualizovalo informaci nazvanou „Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021.“

31. prosince 2020 byly změny daňových zákonů vyhlášeny a zveřejněny ve Sbírce zákonů.

V následujícím textu stručně rekapituluji v Informaci uváděný výčet změn: 

Daňová úleva pro zaměstnance - zrušení superhrubé mzdy a druhá zvýšená sazba daně z příjmů

Zákon ruší konstrukt superhrubé mzdy a zavádí 15%ní sazbu daně z příjmů ze závislé činnosti počítané z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba ve výši 23% nahradí tzv. solidární zvýšení daně a budou jí podléhat měsíční příjmy nad 141 764 Kč, což je čtyřnásobek průměrné hrubé mzdy v roce 2021.

Ministryně Schillerová sděluje: „Pro nízko a středně příjmové zaměstnance chceme zavést 15%ní sazbu daně z příjmů, která se nově bude počítat z hrubé mzdy. Oproti stávajícímu efektivnímu zdanění ve výši 20,1% se tak jedná o snížení daně o čtvrtinu. Tyto peníze zůstanou více než 4 milionům zaměstnanců na výplatních páskách, a to i zaměstnancům pobírajícím minimální mzdu.  Podpoříme tím jejich chuť utrácet, což pomůže znovu roztočit kola české ekonomiky.“

Zrychlené odpisování hmotného majetku

Uplatnění zrychlených odpisů se bude vztahovat na hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, který si poplatník, jako jeho první vlastník, pořídil v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

 Majetek zařazený v 1. odpisové skupině bude možno odepsat bez přerušení za 12 měsíců namísto současných 3 let, majetek zařazený ve 2. odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců namísto stávajících 5 let. Prvních dvanáct měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60% vstupní ceny.

 Ministryně Schillerová uvádí: „Chceme tímto opatřením letos a příští rok co možná nejvíce podpořit investiční aktivitu českých firem a podnikatelů. Snížíme jim proto jejich daňovou povinnost právě v tomto období, které je pro ně nejsložitější.“

Dočasné zavedení mimořádných odpisů se projeví i u finančního leasingu. V daném období bude možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze 1 rok nebo 2 roky.

Zvýšení hranice pro odpisování

Hranice pro povinné odpisování majetku se trvale zvýší ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Stejná hranice bude platit i pro technické zhodnocení hmotného majetku.

 Veškerý majetek do této částky si tak bude moci neúčtující podnikatel jednorázově odepsat do svých daňových výdajů a účtující poplatníci budou moci u tohoto majetku postupovat podle účetnictví.

Tato úprava se bude vztahovat již na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a technické zhodnocení dokončené v roce 2020.

Zrušení kategorie nehmotného majetku

Zákon ruší kategorii nehmotného majetku, výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku bude možné uplatnit tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví.

Rovněž tuto změnu bude možné uplatnit již na nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020.

Snížení spotřební daně z nafty

Spotřební daň z motorové nafty se sníží o 1 Kč za litr. Snížení spotřební daně má podpořit dopravní sektor a zvýšit jeho konkurenceschopnost.

Ministryně Schillerová komentuje: „Dopravní náklady vstupují do produkce prakticky všech sektorů. S ohledem na vysoce konkurenční trh předpokládáme, že se toto snížení daně postupně promítne do ceny pohonných hmot.“

Navýšení daňové slevy na poplatníka

Stávající daňová sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč se má zvýšit v roce 2021 o 3 000 Kč na 27 840 Kč a v roce 2022 opět o 3 000 Kč na 30 840 Kč.

Boj proti závislostem - plošné zvýšení sazby spotřební daně na všechny tabákové výrobky

Sazby spotřební daně všech tabákových výrobků budou navyšovány podle předem schváleného harmonogramu pro období 2021 – 2023. V roce 2021 se sazba u všech tabákových výrobků zvýší o 10% a v letech 2022 a 2023 o 5%.

Zrušení zastropování daňového bonusu pro děti

Tento daňový bonus bude moci přesáhnout dosavadní limit daný částkou 60 300 Kč, což by mělo vést ke zvýšení příjmu pracujících rodin s více dětmi  

Stravenková revoluce – stravenkový paušál - peníze místo stravenek

Stravenkový paušál umožní zaměstnavatelům od 1. 1. 2021 vedle závodního stravování a stravenek poskytovat zaměstnancům příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě. Paušál představuje jednodušší a levnější alternativu k již zavedeným daňově podporovaným formám stravování zaměstnanců.

Příspěvek na stravování bude na straně zaměstnanců osvobozen od daní i pojistných odvodů do zákonem stanovené výše. Využití tohoto příspěvku je koncipováno jako dobrovolné 

Uznatelnost výdajů vynaložených na boj s koronavirem

Daňový základ u daní z příjmů si OSVČ i firmy budou moci snížit o výdaje na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to v období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

Zdanění příjmů z dluhopisů

V oblasti zdanění příjmů z dluhopisů se ruší osvobození úrokových příjmů nerezidentů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice. Účinnost tohoto opatření byla odložena na 1. 1. 2022.

U příjmů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou se s účinností od 1. 1. 2021 osvobození rozšíří. Nyní jsou od srážkové daně osvobozeny příjmy nerezidentů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou v zahraničí.

 Nově se toto osvobození bude týkat všech příjmů ze státních dluhopisů, a to nejen českých státních dluhopisů vydávaných podle českého práva v tuzemsku, ale i u dluhopisů vydávaných ostatními státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Srážkové dani nebudou podléhat ani příjmy domácích držitelů státních dluhopisů.

 Ministryně dodává: „Od příštího roku už nebudou zdaňovány ani příjmy z dluhopisů, které stát nabízí a prodává občanům. Dluhopis Republiky tak bude ještě přitažlivější možností pro všechny, kteří chtějí zajímavě a přitom bezpečně zhodnotit své úspory.“

Jednodušší vykazování dobíjení elektromobilů

Pokud se pracovní cesta uskuteční ve vozidle poháněném elektřinou, bude napříště možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí tzv. referenční ceny elektřiny, a to i zpětně za rok 2020. Referenční cena elektřiny je upravena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí a pro rok 2020 je stanovena ve výši 4,80 Kč za 1 kilowathodinu.

Opatření má podpořit rozvoj elektromobility.

Snadnější vstup na trh pro malé distributory lihu

Zavádí se více pásem u stanovování kaucí pro distributory lihu podle objemu distribuovaného lihu. V současné době je každý distributor lihu povinen složit kauci ve výši 5 milionu Kč. Nově budou existovat 3 pásma – 500 000 Kč, 1 000 000 Kč a 5 000 000 Kč.

Stejný princip platí už dnes u kaucí pro tzv. osoby povinné značit líh.

Zavedení snížených pásem kauce usnadní vstup na trh s lihovinami malým distributorům lihu.

Úleva pro rodiče hospitalizovaných dětí

Od místních poplatků budou osvobozeny průvodci hospitalizovaných osob, u kterých je nutná celodenní přítomnost u pacienta, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Ministryně smysl opatření glosuje: „Pokud musí rodič zůstat s malým dítětem v nemoci, jeho pobyt hradí zdravotní pojišťovna. Jde ale o úplatný pobyt, který podléhá místnímu poplatku z pobytu, přičemž ten se z veřejného zdravotního pojištění nehradí a rodiče jej musí zaplatit. Díky naší novele se už od nich tento poplatek vybírat nebude.“ 

Jednodušší řešení pro živnostníky: místo třech odvodů jeden aneb paušální daň

Paušální daň má živnostníkům a podnikatelům z řad OSVČ umožnit prostřednictvím jedné paušální platby vyřešit jak povinnost k dani z příjmů fyzických osob, tak i platbám na sociální a zdravotní pojištění.

V roce 2021 činí paušální daň 5 469 Kč měsíčně a v této částce je zahrnuto zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč, daň z příjmů fyzických osob ve výši 100 Kč a minimální sociální pojistné navýšené o 15% v hodnotě 2 976 Kč.

Paušální daň bude fungovat zcela na dobrovolné bázi. Přihlásit se k ní mohou živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ s ročním příjmem z podnikání do 1 milionu Kč, kteří nejsou plátci DPH.

Poplatníci, kteří se k paušální dani přihlásí, nebudou mít možnost uplatňovat další daňové slevy a úlevy. (!!!)  

Do režimu paušální daně vstoupí podnikatel podáním jednoduchého formulářového oznámení o vstupu do paušálního režimu, které je ovšem na příslušný finanční úřad doručit nejpozději do 11. ledna 2021!!!!!!!!!

Formulář oznámení je k dispozici na stránkách Finanční správy.

Moderní a jednoduché daně: online finanční úřad

Generální finanční ředitelství spustí na začátku roku 2021 v souladu s novelou daňového řádu v rámci projektu MOJE DANĚ tzv. „online finanční úřad“. Ten poplatníkům umožní komunikaci s finančním úřadem bez nutnosti osobního styku. Přes portál bude možné postupně podat přiznání ke všem daním, např. dani z nemovitých věcí, silniční dani, dani z příjmů fyzických osob apod.

Občan v online úřadu získá osobní daňový kalendář s upozorněním na blížící se daňovou povinnost, funkci automatického předvyplňování daňových formulářů a možnost elektronického odeslání přiznání i zaplacení vyměřené daně, třeba prostřednictvím QR kódu.

Novela daňového řádu dále zavádí institut zálohy na daňový odpočet, který umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na DPH v případě, že správce daně vyhodnotí, že nadměrný odpočet je zapotřebí před vyměřením nebo doměření zkontrolovat.  

Novela zjednodušuje i kontrolní postupy, v rámci daňové kontroly bude připuštěna dálková forma komunikace zejména při jejím zahájení a ukončení. Úprava by měla zkrátit jednotlivé fáze daňové kontroly a odstranit případné obstrukce.

Snižuje se úrok z prodlení se zaplacením daně na úroveň občanského zákoníku. Doposud byl úrok stanoven na úrovni repo sazby zvýšené o 14 procentních bodů, nově se snižuje o 6 procentních bodů. Dochází i ke snížení úroku z posečkané částky na polovinu – na úroveň poloviny repo sazby navýšené o 4 procentní body.

Oproti dosavadní úpravě připouští novela daňového řádu možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, což dosavadní úprava neumožňovala.

Odklad EET pro podnikatele

3. 11. 2020 nastala účinnost zákona o odkladu EET do 31. 12. 2022. Zákon se vztahuje na všechny subjekty – velkoobchod, maloobchod, stravovací služby i pro subjekty, které měly tržby v režimu EET evidovat od 1. 5. 2020. Povinnost evidovat tržby v režimu EET tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze EET spadají, až k 1. 1. 2023.

Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2022 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o EET a nemají povinnost umístit informační oznámení.

Systém EET však zůstává nadále funkční, pokud tedy poplatníci i přes uvedené úlevy chtějí tržby v systému EET evidovat, mohou tak bez problémů činit. Z EET se poplatníci nemusí nijak odhlašovat a přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit.

Některé povinnosti však poplatníkům zůstávají, a to povinnost ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek, pokud je již obdrželi za účelem plnění povinností ve zvláštním režimu EET.

Poplatníci, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit před opětovným spuštěním evidence tržeb v šestiměsíčním období, tedy v období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

Stejně tak lze odložit podání žádosti o přidělení autentizačních údajů či podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Žádost o evidování tržeb ve zvláštním režimu, která bude podaná do 30. 6. 2022 se považuje za podanou až od 1. 7. 2022.

Poplatníkům, kteří mají zájem o zvláštní režim, se doporučuje žádost zatím nepodat a podat jí až po 1. 7. 2022.

Moderní a funkční regulace hazardu – ochrana ohrožených skupin

Ministerstvo financí zavedlo rejstřík vyloučených osob, který má osobám zapsaným v tomto rejstříku zamezit účast na hazardních hrách v hernách a kasinech nebo si zřídit či používat uživatelské konto. Cílem rejstříku je ochrana ohrožených skupin osob před negativními následky z hraní hazardu.

Pro jednotlivé provozovatele hazardních her proto platí od 20. 12. 2020 povinnost zamezit vyloučeným osobám v účasti na hazardních hrách.

Do rejstříku vyloučených osob se zapisují osoby, které o to samy požádají, a automaticky pak osoby

Vrácení daně z likvidovaného piva

Úprava umožňuje, aby pivo uvolněné do volného daňového oběhu, z něhož již byla odvedena spotřební daň, mohlo být v odůvodněných případech, např. při vyhlášení nouzového stavu, vráceno zpět do režimu podmíněného osvobození od daně, a to za účelem likvidace či přepracování piva. Pivovarům tak vznikne nárok na vrácení odvedené spotřební daně.

Uplatnění DPH u nájmu nemovitých věcí

Dosavadní úprava zákona o DPH umožňuje, aby se plátce DPH rozhodl, že u nájmu jakékoliv nemovité věci uplatní DPH, pokud jde o nájem jiným plátcům DPH pro uskutečňování jejich ekonomických činností.

Od 1. ledna 2021 dochází k omezení této volby v případech, kdy předmětem nájmu pro jiného plátce jsou vybrané nemovité věci, jejichž součástí jsou prostory, které jsou určeny pro trvalé bydlení.  

Prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje investičních nemovitých věcí

Od 1. 1. 2021 dojde k prodloužení časového testu daňového osvobození u příjmů z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 let na 10 let.

Prodloužení časového testu se bude vztahovat na nemovitosti nabyté po 1. 1. 2021.

Deklarovaným cílem nové úpravy je z dlouhodobého hlediska zvýšit dostupnost bydlení, povzbudit ochlazený realitní trh a omezit prostor pro spekulanty.

Limit pro uplatnění odpočtu úroků z úvěru na bydlení  

Poplatníci si budou moci i v roce 2021 uplatňovat odpočty úroků ze smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně, pouze dochází ke snížení limitu odpočtu pro nově obstarané bytové potřeby od 1. 1. 2021 z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč.

U bytových potřeb obstaraných před tímto datem se bude nadále uplatňovat limit 300 000 Kč, a to včetně pozdějšího refinancování!

Přesnější zacílení místního koeficientu u daně z nemovitých věcí

Obce budou moci u daně z nemovitých věcí stanovit v různých částech obce místní koeficient, který má přímý vliv na celkovou výši daně, a budou tak moci přesněji reagovat na jednotlivá specifika jednotlivých oblastí, např. daňovým zvýhodněním nemovitých věcí pro bydlení, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti průmyslových zón. 

Rozšíření a prodloužení programu COVID III

Od dubna 2020 platí zákon o poskytnutí státní záruky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky vyplývajících z ručení za úvěry v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virovou pandemií COVID 19, na jehož základě byl následně schválen záruční program Českomoravské záruční a rozvojové banky COVID III.

Na základě říjnového rozhodnutí Evropské komise prodloužit tzv. Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství připravilo Ministerstvo financí novelu zákona, která umožní pokračování programu COVID III i v roce 2021 a navíc jej rozšíří z provozních také na investiční úvěry.

S účinností od 1. 1. 2021 se mění oceňovací předpisy

Úprava oceňovacích předpisů upřesňuje pravidla určování obvyklé ceny majetku i služeb a nově umožňuje v některých případech ocenění nemovitých věcí tržní hodnotou.

Současně je pro znalce oceňující nemovité věci zaváděna povinnost s obvyklou cenou a tržní hodnotou pro kontrolu určit i vyhláškovou cenu, tzv. cenu zjištěnou.

Nová úprava má přispět k omezení počtu soudních sporů týkajících se ceny.  

Opatření k minimalizaci rizika přenosu COVID-19 pokračují na Finančním úřadě pro Liberecký kraj do 22. ledna 2021

Tisková mluvčí FÚ pro Liberecký kraj 31. 12. 2020 sdělila, že vzhledem k vyhlášeným vládním opatřením a prodloužení nouzového stavu, budou územní pracoviště v Jablonci nad Nisou, Liberci, České Lípě a v Semilech nadále přístupná veřejnosti pouze v omezeném režimu, a to 2x týdně v pondělí a ve středu od 8.00 do 13 hodin a v tomto režimu budou přístupná pro veřejnost do 22. 1. 2021.

Kontakt s daňovou veřejností bude v tomto čase možný pouze v prostorách podatelen jednotlivých územních pracovišť.

Nadále zůstávají uzavřena územní pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“ – v Novém Boru, Frýdlantu, Tanvaldu a Železném Brodu.

Pro výběr daní v hotovosti zůstává v rámci Libereckého kraje otevřena daňová pokladna na Územním pracovišti v Liberci, 1. Máje 97, Liberec. Pokladní hodiny jsou 2x týdně v pondělí a ve středu od 8.00 do 13.00 hodin.

Na většině územních pracovišť Finančního úřadu pro Liberecký kraj jsou instalovány sběrné boxy, které může daňová veřejnost využít k odevzdání daňových podání.

Připomenutí důležitého termínu na závěr

Poplatníci, kteří mají zájem o vstup do režimu paušální daně v roce 2021, musí své rozhodnutí oznámit místně příslušnému správci daně nejpozději do pondělí 11. 1. 2021.

K oznámením učiněným po tomto termínu nebude přihlíženo. Informaci o podmínkách využívání režimu paušální daně pro drobné živnostníky a podnikatele lze přečíst ve výše uvedeném textu. 

S pozdravem a přáním uchování jasné mysli, pevného zdraví a dobrého vykročení do roku 2021

V Jablonci nad Nisou 3. ledna 2021 Ing. Vladimír Opatrný