Zpřísnění podmínek pro daňový odpočet životního pojištění

12. 2. 2015

Podle § 15 odst. 6 zákona 586/92 Sb., o daních z příjmů je možné od základu daně z příjmů fyzických osob odečíst za zdaňovací období poplatníkem zaplacené pojistné na jeho soukromé životní pojištění.

Pro uplatnění odpočtu od základu daně z příjmů musí být od 1. ledna 2015 splněny následující podmínky:
- výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění), je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření pojistné smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let,
- ve zdaňovacím období lze odečíst maximálně 12 000 Kč a to i v případě, že poplatník uzavřel na životní pojištění více pojistných smluv s více pojišťovnami,
- pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně musí mít sjednánu pojistnou částku  alespoň na 40 000 Kč a pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou pro případ dožití  nad 15 let musí mít sjednánu pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč.
Nové znění zákona dále stanoví, že pokud dojde před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let
- k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění,
- k výplatě jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,
- nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy,
nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká  a ostatním  příjmem poplatníka  podle § 10, ve zdaňovacím období, kdy k této skutečnosti došlo, se stává úhrn částek, o které si  v uplynulých 10 letech základ daně snížil. 
Pokud poplatníkovi, zaměstnanci,  na životní pojištění přispíval zaměstnavatel a jeho příspěvek byl podle § 6 odst. 9 zákona o dani z příjmů  od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozen, pak z výše uvedených důvodů zaniká i nárok na toto osvobození. Zaměstnanec je povinen nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž ke změně došlo, oznámit svému zaměstnavateli, že nárok na osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem na jeho soukromé pojištění zanikl. Příjmem ze závislé činnosti se  zaměstnance ve zdaňovacím období, ve kterém došlo k porušení zákonných podmínek daňového osvobození příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění,  stává úhrn  těchto příspěvků, u nichž bylo   v uplynulých 10 letech uplatněno daňové osvobození.           

       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce