Změny v živnostenském zákoně od roku 2015

15. 12. 2014

Od roku 2015 jsou schváleny tři novely, které mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Dvě z nich jsou účinné hned od 1.1.2015, poslední je účinná až od 1.2.2015.

Od roku 2015 jsou schváleny tři novely, které mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Dvě z nich jsou účinné hned od 1.1.2015, poslední je účinná až od 1.2.2015. 
 
1. Novela č. 140/2014 Sb. je nejzásadnější. Jejím cílem je především snížení administrativní zátěže podnikatelů. Tento zákon ruší jednu z povinností podnikatelů, a to opakovaně dokládat živnostenskému úřadu doklady, které již byly některému z živnostenských úřadů doloženy (po 1.1.2015), a skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, se nezměnily. Další změny se týkají vedení údajů o podnikatelích v živnostenském rejstříku a směřují k větší ochraně soukromí a osobních údajů osob zapisovaných do tohoto rejstříku. Účinnost novely je od 1.1.2015. Další informace ….
 
2. Novela č. 267/2014 Sb. mění ustanovení § 45a odst. 1 až 4 živnostenského zákona upravující ohlašování živností. Ustanovení § 45a  uvádí, co mohou fyzické osoby společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též podat (např. přihlášku k důchodovému či nemocenskému pojištění, přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě, a další), dále jaké použít tiskopisy a také, že živnostenský úřad předá získané informace příslušným orgánům (např. správci daně, úřadu práce či orgánu sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně).
Účinnost změn je od 1.1.2015.

3. Novela č. 127/2014 Sb. mění jen § 3 odst. 3 živnostenského zákona, který upravuje, co není živností, a to tak, že doplňuje písmeno v), které zní:
„v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací, poskytování leteckých služeb a uskutečňování odborné přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy23f)“. Účinnost novely je od 1.2.2015.

Zdroj: Verlag Dashöfer, 12.12.2014