Změny v sociálním pojištění OSVČ od 1. 1. 2015

13. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 došlo k některým změnám v sociálním pojištění u OSVČ.

Důchodové pojištění OSVČ
V důchodovém pojištění OSVČ nastala od 1. 1. 2014 zásadní změna při posuzování výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (SVČ). Ta je nyní považována za vedlejší v těch kalendářních měsících, v nichž byla SVČ vykonávána aspoň po část měsíce, a přitom alespoň po část této doby trvaly skutečnosti považované za důvody pro výkon vedlejší SVČ. Stane-li se OSVČ v roce 2015 zaměstnancem (zákonem uznatelný důvod pro výkon vedlejší činnosti) od 15. ledna, může být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost už od 1. 1. 2015, pokud vedlejší činnost od tohoto data oznámí. Za OSVČ vykonávající vedlejší činnost může být považována i OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění OSVČ. Podmínka, která určovala, že OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, nemůže být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, přestože trvaly důvody pro vedlejší činnost, byla od 1. 1. 2014 zrušena.
Změny v placení pojistného na důchodové pojištění
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které nejsou účastny důchodového spoření (II. pilíř) budou v roce 2015 odvádět pojistné na důchodové pojištění  i nadále ve výši 29,2 % (tzn. ve stejné výši jako v roce 2014) z vyměřovacího základu. Jestliže bude v roce 2015 OSVČ účastna dobrovolného důchodového spoření, je snížena sazba pojistného na důchodové pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z 29,2 % na 26,2 % pro pojistné za celý kalendářní rok, kdy účast na důchodovém spoření vznikla, trvá, či zanikla a to za podmínky, že doba účasti na důchodovém spoření se alespoň částečně kryje s výkonem samostatné výdělečné činnosti, který založil účast na důchodovém pojištění. Pro účely placení záloh platí snížená sazba pojistného od měsíce, ve kterém účast na spoření vznikla.
Pojistné na důchodové spoření je stanoveno ve výši 5 % ze základu pojistného, což znamená, že ke 3 %, které není OSVČ povinna platit na důchodové pojištění, si OSVČ ještě 2 % připlatí ze svých prostředků. Správcem pojistného na důchodové spoření jsou orgány finanční správy. OSVČ pojistné na důchodové spoření ve výši 5 % platí sama určenému finančnímu úřadu. Příslušné správě sociálního zabezpečení OSVČ uhradí jen snížené pojistné na důchodové pojištění ve výši 26,2 %.
OSVČ si může svou platbou zálohy na pojistné na důchodové pojištění (DP) určit měsíční vyměřovací základ. Od roku 2012 si v době splatnosti zálohy na pojistné na důchodové pojištění může tuto již uhrazenou zálohu ještě zvýšit.
OSVČ, která platí pojistné na důchodové pojištění prostřednictvím poštovní poukázky, musí požádat příslušnou OSSZ o její zaslání, protože nejsou automaticky zasílány. Žádost na OSSZ mohou OSVČ poslat písemně poštou, e-mailem (i bez ověřeného elektronického podpisu), prostřednictvím datové schránky, telefonicky nebo osobně. Složenky obdrží pouze na jeden rok. 
OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, která vykonávala činnost již v roce 2014, bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014 platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2013, minimálně však 1 894 Kč měsíčně, není-li účastna důchodového spoření. Je-li účastna důchodového spoření, platí měsíčně nejméně 1700 Kč. V měsíci podání Přehledu za rok 2014 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosažného v roce 2014, minimálně však 1 943 Kč, není-li účastna důchodového spoření. Je-li účastna důchodového spoření, platí nejméně 1744 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti i nadále povinná.
Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, která vykonávala činnost již v roce 2014 a byla povinna platit zálohy na pojistné, bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014 platit zálohu na pojistné dle daňového základu roku 2013, minimálně však 758 Kč, není-li účastna důchodového spoření. Je-li účastna důchodového spoření, platí měsíčně nejméně 680 Kč. V měsíci podání Přehledu za rok 2014 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2014, minimálně se bude jednat o 778 Kč u OSVČ, která není účastna důchodového spoření a o částku 698 Kč, je-li účastna důchodového spoření. Tato OSVČ vykonávající vedlejší činnost  bude v roce 2015 povinna platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2015, nebo pokud její daňový základ dosáhl v roce 2014 alespoň 62 261 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o  5 189 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána. 
Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění bude činit 50 % daňového základu (podle zákona o daních z příjmů), který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána v roce 2014. V roce 2015 je maximálním měsíčním vyměřovacím základem částka  106 444 Kč, tomuto vyměřovacímu základu odpovídá záloha na pojistné ve výši  31 082 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření, je-li účastna důchodového spoření, činí maximální měsíční záloha na důchodové pojištění 27 889 Kč.
Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2015 bude minimální roční vyměřovací základ činit  79 836 Kč, pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pak  31 944 Kč.
Příklady úhrady záloh na pojistné na důchodové pojištění v roce 2015
OSVČ  při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti platí v roce 2015 až do měsíce předcházejícímu měsíci podání přehledu zálohy na pojistné v minimální výši  tj. ve výši 1 894 Kč. Ve splatnosti měsíce ledna 2015 dne 16. 2. 2015 uhradí částku  1 894 Kč, dne 17. 2. 2015 uhradí částku 3 672 Kč. O tom, že by chtěla platit zálohy na delší než měsíční období, však příslušnou správu sociálního zabezpečení nevyrozumí. Tyto platby v celkové výši 5 566 Kč budou v plné výši uloženy na měsíc leden 2015, neboť s účinností od 1. 1. 2012 si výši zálohy na pojistné zaplacené v období splatnosti zálohy na pojistné lze v tomto období dodatečně zvýšit. Uvedené znamená, že do 20. dne následujícího kalendářního měsíce lze další platbou dodatečně navýšit měsíční vyměřovací základ zálohy na pojistné, která již byla uhrazena do výše minimální stanovené výše. Nebudou-li následně uhrazeny zálohy za únor a březen 2015, budou dlužnými zálohami a ode dne následujícího po dni splatnosti bude z těchto záloh počítáno penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení až do dne úhrady nebo do dne, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2015.
Jestliže OSVČ uhradí na měsíc leden 2015 (platí pro kterýkoliv měsíc roku 2015) ve splatnosti tohoto měsíce částku vyšší, než odpovídá maximálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu, např. ve výši  35 000 Kč,
a tato OSVČ nebude mít jiné splatné závazky vůči ČSSZ, bude tato platba uložena na měsíc leden 2015. OSVČ však bude kontaktována pracovníkem příslušné správy sociálního zabezpečení, že se jedná o vyšší platbu, než která odpovídá maximálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu a zda chce rozdíl mezi maximální platbou
30 301 Kč a skutečnou platbou  35 000 Kč, tj. částku 4 699 Kč vrátit, nebo zda chce přeplatek použít na zálohu na následující měsíc.
Pokud OSVČ uhradí zálohu ve vyšší výši, než činí předpis za daný měsíc, ale bude se jednat o platbu po splatnosti zálohy, bude platba použita pouze do výše předpisu. Např. dne 22. 2. 2015 bude na účet správy sociálního zabezpečení připsána platba ve výši 6 000 Kč, přičemž předpis na měsíc leden činí 1 894 Kč. Platba bude použita na úhradu ledna ve výši 1 894 Kč a zbývající částka ve výši  4 106 Kč bude použita na úhradu zálohy za únor 2015. Na měsíc leden se jedná o pozdní platbu po splatnosti, nemůže být tedy uhrazeno více, než činí předpis zálohy. OSVČ si může určit vyšší měsíční vyměřovací základ pro zálohu na pojistné, jen pokud je záloha zaplacena (připsána na účet) včas, tj. ve splatnosti dané zálohy.
OSVČ si i nadále určuje měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění. Měsíční vyměřovací základ nemůže být nižší než 50 % průměrného daňového základu dosaženého v předchozím kalendářním roce nebo stanovené minimum a nemůže být vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu.
OSVČ může platit zálohy na delší než měsíční období, ale vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. Platbu záloh na pojistné do budoucna musí OSVČ oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení. Platba může být použita na úhradu záloh do budoucna pouze v případě, že OSVČ nemá žádný splatný závazek vůči ČSSZ.
Nemocenské pojištění OSVČ
S účinností od 1. 1. 2014 se změnily podmínky pro stanovení maximálního měsíčního základu nemocenského pojištění.OSVČ si i nadále určuje měsíční základ nemocenského pojištění svou platbou. Podle § 5b odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2014, však měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích (dále jen „přehled“) připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží. Je-li vypočtený průměr nižší než minimální měsíční základ, je měsíční základ roven minimálnímu měsíčnímu základu, tzn. 5 000 Kč a platba pojistného na nemocenské pojištění nemůže být vyšší, než 115 Kč. Byla-li v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, ve kterém se pojistné na NP platí, samostatná výdělečná činnost zahájena (znovuzahájena), lze určený (vypočtený) vyměřovací základ za takový kalendářní rok použít pouze v případě, že činnost byla vykonávána alespoň ve čtyřech kalendářních měsících. Nelze-li určit maximální měsíční vyměřovací základ z naposledy podaného přehledu, rovná se polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. V roce 2015 je to částka 13 306 Kč a platba pojistného stanovená sazbou 2,3 % činí 307 Kč.
Výši platby NP, průměru z určeného (ročního) vyměřovacího základu a měsíčního základu NP OSVČ je možné si spočítat na kalkulačce.
Výše uhrazených záloh na důchodové pojištění od roku 2014 nemá již vazbu na výši měsíčního základu nemocenského pojištění ani na výši ročního vyměřovacího základu.
Splatnost pojistného na nemocenské pojištění, způsob úhrady, podmínky účasti na nemocenském pojištění, nárok na dávky a princip stanovení výše dávek zůstává pro rok 2015 beze změn. Sdělením MPSV 214/2014 Sb., byla pro účely nemocenského pojištění vyhlášena nová výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015:
• první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 888 Kč,
• druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 331 Kč,
• třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 662 Kč. 

Zdroj: ČSSZ