Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. 1. 2015

20. 1. 2015

Pro všechny měsíce roku 2015 se zvyšuje minimální měsíční záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných na 1 797 Kč. Mění se i minimální částky pojistného u zaměstnanců a výše platby pojistného za osoby bez zdanitelných příjmů.

Minimální vyměřovací základ
Minimální vyměřovací základ OSVČ představuje dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2015 činí průměrná měsíční mzda 26 611 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2015 je tudíž 13 305,50 Kč. Z toho je (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha na pojistné rovna částce 1 797 Kč (v roce 2014 činila minimální záloha 1 752 Kč).
Zálohu ve výši 1 797 Kč musí poprvé za leden 2015 uhradit OSVČ, které podle Přehledu za rok 2013 platily v roce 2014 zálohy nižší než 1 797 Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ) a také OSVČ, které zahajují v roce 2015 samostatnou výdělečnou činnost.
Minimální vyměřovací základ zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů je navázán na minimální mzdu. Nařízením vlády č. 204/2014 Sb. ze dne 15. 9. 2014 dochází od 1. ledna 2015 ke zvýšení minimální mzdy z částky 8 500 Kč na 9 200 Kč. Pojistné z tohoto vyměřovacího základu činí 1 242 Kč (v roce 2014 platila minimální výše pojistného 1 148 Kč). Tato změna ovlivní platbu pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden 2015 (splatnost do 20. 2. 2015).

Maximální vyměřovací základ
Novelizací zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a dalších souvisejících zákonů platných od 1. ledna 2015 dochází ke zrušení ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu. Od 1. ledna 2015 tak přestává ve zdravotním pojištění platit pojem maximální vyměřovací základ. Nejde o velkou změnu, protože pro roky 2013 až 2015 se ustanovení o maximálním vyměřovacím základu nepoužívají.
Nárok na vrácení případného přeplatku pojistného z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu za období 2008 až 2012 bylo možné uplatnit kvůli absenci přechodných ustanovení nejpozději do 31. prosince 2014.

Platba pojistného státem
Vyměřovacím základem pro platbu pojistného státem je (od 1. srpna 2014) částka ve výši 6 259 Kč, stanovená v zákoně o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Z tohoto vyměřovacího základu platí stát za osoby, za které je plátcem pojistného, pojistné ve výši 845 Kč měsíčně.

Platba pojistného u osob bez zdanitelných příjmů
Od 1. ledna 2015 činí pojistné osob bez zdanitelných příjmů 1 242 Kč měsíčně. Vyměřovacím základem zde je minimální mzda, která je od ledna 2015 stanovena ve výši 9 200 Kč.  


Zdroj: VZP