Zdaňování odměn členů statutárních orgánů právnických osob

26. 8. 2016

Daňový pohled na odměny členů statutárních orgánů právnických osob se počínaje rokem 2012 zásadně změnil. Podle právní úpravy platné do 31. 12. 2011 paragraf 25 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů stanovil, že odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob (např. odměny členů představenstev a členů dozorčích rad) nejsou na straně právnických osob daňovým výdajem.

Pokud však právnická osoba vyplácela členovi statutárního orgánu částky na základě pracovně právního nebo obdobného vztahu, u kterého bylo prokázáno, že se nejedná o odměnu člena statutárního orgánu za výkon funkce, a ze kterých byla srážena daň z příjmů ze závislé činnosti včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, jednalo se o výdaj snižující základ daně. Daňovou účinnost měla do 31. 12. 2011 i odměna vyplácená jednateli obchodní společnosti, protože jednatel není členem statutárního orgánu obchodní společnosti, nýbrž je přímo jejím statutárním orgánem.
V roce 2012 bylo ustanovení o daňové neúčinnosti odměn členů statutárních orgánů ze zákona o daních z příjmů vypuštěno. Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se podle zákona č. 90/2012  Sb., o obchodních korporacích, řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu upravenými v paragrafech 2430 – 2444. Protože z právní úpravy příkazu přímo nevyplývá nárok člena statutárního orgánu obchodní společnosti na odměnu, postupuje se od roku 2014 podle speciální úpravy obsažené v § 59 odst.3 zákona o obchodních korporacích, která podmiňuje nárok na jeho odměnu platným ujednáním ve smlouvě o výkonu funkce.
 V souvislosti s činností členů statutárních orgánů bychom neměli opomenout ustanovení paragrafu 25 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů, podle kterého  daňově účinným výdajem právnické osoby není pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby a za jednatele společnosti s ručením omezeným z titulu odpovědnosti při výkonu funkce. V případě, že právnická osoba za členy statutárního orgánu takové pojištění platí, nejedná se na její straně o daňově účinný výdaj a u členů statutárních orgánů se jeho hodnota zdaní jako příjem ze závislé činnosti.
 Uvedená právní, daňová a účetní úprava výplat odměn členům statutárních orgánů se týká desítek tisíc právnických osob a stovek tisíc poplatníků. Klade velké odborné i psychické nároky na pracovníky, kteří do konkrétní praxe uvádějí složité, někdy obtížně srozumitelné a často se měnící zákony a předpisy. Vědomí odpovědnosti za jejich správnou aplikaci je mnohdy stresující, neboť důsledky případných omylů citelně postihují společnosti i dotčené poplatníky. 
 
       Vladimír Opatrný
       daňový poradce