Zdanění příjmů fyzických osob z provozu výroben elektřiny se změnilo

16. 6. 2016

Dílčí novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem 125/2016 Sb., rozšiřuje s účinností od 1. května 2016 výčet tzv. ostatních příjmů podléhajících dani z příjmů podle paragrafu 10 tohoto zákona.

Do vydání uvedené novely byly veškeré příjmy fyzických osob z provozu výroben elektřiny považovány za příjmy ze samostatné činnosti (z podnikání) a zdaňovaly se podle § 7 odst. 1, písm. c) zákona o daních z příjmů, protože se jednalo o příjmy z jiného podnikání prováděného na základě licence udělované Energetickým úřadem. Rozdíl mezi příjmy a výdaji z této činnosti byl nejenom základem daně z příjmů fyzických osob podle paragrafu 7, ale současně i vyměřovacím základem pro odvody sociálního a zdravotního pojištění.
 Od 1. ledna 2016 však došlo ke změně zákona 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, podle které se na výrobu elektřiny pro vlastní potřebu zákazníka ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, pokud je vyrobená elektřina spotřebovaná zákazníkem bez využití přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, již licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem nevyžaduje.
 V důsledku toho se i na příjmy z provozu výroben elektřiny, které splní výše uvedené podmínky a budou provozovány bez udělení licence, nebude pohlížet jako na příjmy z jiného podnikání podle § 7, ale jako na tzv. ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.
 Podle přechodných ustanovení dílčí novely zákona o daních z příjmů je možno nové ustanovení použít již pro zdaňovací období roku 2016. Zařazení příjmů z provozoven výroby elektřiny do kategorie ostatních příjmů však znemožní dotčeným poplatníkům uplatňovat tzv. paušální výdaje v procentní výši z dosažených příjmů.
 Pokud ale úhrn jejich příjmů ve zdaňovacím období 2016 nepřekročí limit 30 000 korun, budou s prospěchem využívat ustanovení § 10 odst. 3 zákona o daních z příjmů, který příjmy nepřesahující tento limit od daně z příjmů osvobozuje.
 Se změnou klasifikace příjmů z provozu výroben elektřiny nevyžadujících udělení licence Energetickým regulačním úřadem souvisí i další pro jejich provozovatele příznivá změna - ze svých příjmů nebudou odvádět sociální a zdravotní pojištění. 
 

        Ing. Vladimír Opatrný
        daňový poradce