Vyhlášení výzvy č. 043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců - Operační program Zaměstnanost

20. 6. 2016

Specifický cíl: Specifickými cíli výzvy č. 043 "Podnikové vzdělávání zaměstnanců " je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

https://www.esfcr.cz/vyzva-043-opz


Číslo: 043
Platnost od: 15. 6. 2016 8:30
Platnost do: 31. 8. 2016 17:00
Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly
Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Programové období: 2014-2020
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti
Typ výzvy: otevřená
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 7. 2016, 4:00 hodin.