Vánoční štědrost a daňový prospěch

18. 12. 2015

V předvánočním období není na škodu si připomenout, že daňoví poplatníci mohou radost spojenou s obdarováním spojit s praktickým užitkem v podobě snížení svého daňového základu. Při dodržení podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů můžeme peněžním či nepeněžním darem podpořit činnost určité instituce nebo zlepšit životní a pracovní podmínky fyzické osoby.

Od základu daně lze odečíst hodnotu daru (v zákoně se důsledně nyní užívá méně srozumitelný termín bezúplatné plnění) poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu na vědu, vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost.

Daňově účinný dar můžeme rovněž poskytnout fyzickým  osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby. Můžeme jim přispět na zdravotnické prostředky do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky či na majetek usnadňující jejich  vzdělávání a zařazení do zaměstnání.

Za  obdobných podmínek můžeme daňově účinný dar poskytnout i institucím a osobám v jiném členském státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.
Fyzické osoby mohou z titulu poskytnutí daru odečíst nejvýše 15% ze základu daně, limit odpočtu pro právnické osoby činí 10% základu daně. Dárci krve mohou za jeden odběr krve pro daňové účely uplatnit částku 2 000 Kč, hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. Poskytnou-li dar manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.
Poskytnutí daru doložíme darovací smlouvou obsahující identifikaci dárce a obdarovaného, účel daru, čas a způsob jeho poskytnutí a pochopitelně i finanční částku či předmět daru. V darovací smlouvě bychom neměli od obdarovaného v souvislosti s poskytnutím daru vyžadovat žádná kompenzační plnění či jednání.


        Ing. Vladimír Opatrný
        daňový poradce